AKILLI ESNAF

GİZLİLİK POLİTİKASI

I. AMAÇ

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (“PTT”) ve Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Dgpays”) ortak projesi olan Akıllı Esnaf (“Tarafımız”); müşterilerinin, tedarikçi ve iş ortaklarının, çalışanlarının ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitesini ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına büyük önem atfetmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde tarafımızca yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak, web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamak, bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde Veri Sahibi olarak Tarafımız’a nasıl başvurabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Politikası (“ Politika”) hazırlanmıştır.

II. UYGULAMA ALANI

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin hakları konusunda tarafımızın uygulayacağı kural ve politikaları belirleyen genel aydınlatma metni niteliğindedir. Tarafımız ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür.

Tarafımızca web sitesi ve uygulamalar yoluyla çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda uygulanan kural ve politikalar hakkında bilgi için Çerez Politikamız’ı okuyunuz. Çerez yönetimi olarak adlandırdığımız sistem ile,https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/web sitesinde yer alan banner üzerinden, web sitesinde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “inaktif” seçeneği ile tercihlerinizi belirleyebilmekte, yine bu banner üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilmeniz mümkündür.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞART VE KURALLAR

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Tarafımız, kişisel verileriKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi’nde bulunan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’na uygun olarak ve ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza ederek, yalnızca veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

Tarafımız, KVK Kanunu Madde 7 ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te öngörülen usul ve esaslara göre, kişisel verileri gerekli olduğu süre boyunca saklamakta ve saklama süreleri sona erdiğinde imha etmektedir. KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bunların muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasına önem vermekteyiz.

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak, maddede belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmalı ve formda belirtilen şekilde Tarafımıza iletmelisiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun veri sahiplerinin taleplerinin yukarıda belirtilenler dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, söz konusu yöntemler Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Veri sahiplerinin talepleri, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, Şirketimizce talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, veri sahibinden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilir.

IV. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Tarafımız, işbu Politika’da farklı zamanlarda değişiklik yapabilir. Politika’nın güncel versiyonu ve yapılabilecek değişiklikler için lütfenhttps://akilliesnaf.ptt.gov.tr/web sitesini takip ediniz.