AKILLI ESNAF

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (‘PTT’) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinde yayınlananKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi(“Bildirim”) açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

1. Başvuru Hakkınızın Dayanağı

Kanun’un 11. Maddesinde, veri sahiplerine (‘veri sahibi’), veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aynı maddede sayılan haklara sahip olduğu düzenlenmiştir. Kanun’da yer alan bu haklarınız Bildirim ile Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Veri sahibi olarak sizlerin, veri sorumlusu olarak PTT’ye bu haklarınız kapsamında yapacağınız başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise Kanun’un 13. maddesinde ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (‘Tebliğ’) düzenlenmiştir.

Kanun’un 13. maddesinde ve Tebliğ’in 5. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, veri sahipleri, bu taleplerini (i) yazılı olarak, (ii) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (iii) başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilir.

2. Başvuru Kanalları ve Yöntemleri

Veri sahibi olarak, Kanun’un 11.maddesinden doğan haklarınız kapsamında, PTT’ye yapacağınız başvurularınızda EK’te yer alan ‘Başvuru Formu’nu EKSİKSİZ bir şekilde doldurarak, aşağıda gösterilen başvuru kanallarını kullanmak suretiyle PTT’ye göndermeniz gerekmektedir.

Bu başvurularınıza ilişkin başvuru kanalları ve yöntemleri aşağıda gösterilmektedir;

Başvuru Kanalı

Yöntemi

Adresi

Başvuruda Verilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Başvuru sahibinin kimliğini ispat edici bir belge ile gelerek başvuru formunu bizzat sunması

Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:2, 06240 Altındağ/Ankara

Başvurunun sunulduğu zarfın üzerine veya belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Tebligat

Başvuru sahibinin iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla tebligat göndererek başvuru formunu sunması

Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:2, 06240 Altındağ/Ankara

Tebligat zarfının üzerine veya gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Kayıtlı E-Posta ile Başvurulması

Başvuru sahibinin ptt@hs01.kep.tr mail adresine başvuru formunu göndermesi

ptt@hs01.kep.tr

Gönderilen mailin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

3. Başvuruların Cevaplanması

Yukarıdaki kanallar ile göndereceğiniz başvurularınız, Kanun’un 13. maddesi ve Tebliğ’in 6. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre, en kısa sürece ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde, talebinizin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. Talebinizin reddedilmesi halinde ise red gerekçesi açıklanarak tarafınıza bilgi verilecektir.

EK – Başvuru Formu

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR BAŞVURU FORMU

A. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

1

İsim Soyisim

2

TC Kimlik Numarası

3

Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

4

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

5

Telefon Numarası

6

E-mail Adresi

B. Başvuru Sahibinin PTT ile Olan İlişkisi

1

PTT ile Olan İlişkisi

(Yandakilerden birini seçiniz, açıklamaları yazınız.

Farklı bir ilişkiniz mevcut ise belirtiniz.)

Çalışan

(biriminizi yazınız)

Çalışan Adayı

(başvurunuza ilişkin bilgileri yazınız)

Eski Çalışan

(işten ayrıldığınız tarihi yazınız)

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı (firmanızı yazınız)

İş Ortağı

Hissedar

Ziyaretçi

(ziyaret tarihinizi ve yerinizi yazınız)

HGS Müşterisi

(müşteri bilgilerinizi yazınız)

PTT Kargo Müşterisi

(müşteri bilgilerinizi yazınız)

PTT Posta Çeki Müşterisi

(müşteri bilgilerinizi yazınız)

PTT Havale İşlemi Tarafı

(işlem bilgilerinizi yazınız)

PTT Bank Müşterisi

(müşteri bilgilerinizi yazınız)

PTT Akıllı Esnaf Müşterisi/ Kullanıcısı

(müşteri bilgilerinizi yazınız)

Diğer

(açıklayınız)

2

PTT ile Olan İlişkinin Devam Edip Etmediği

Devam Ediyor

Devam Etmiyor

3

(Var ise) PTT içinde iletişimde olunan birim ve kişiler

C. Talep Konusu (Talebinize uygun seçeneğin/seçeneklerin yanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz)

1

Kişisel verimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

2

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

3

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını öğrenmek istiyorum ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

5

Kişisel verilerimin eksik ve/veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

(Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinize ilişkin açıklayıcı bilgileri D. kısmında ve kişisel verilerinizin eksiksiz ve doğru işlenebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri formun ekinde sununuz.)

6

Eksik ve/veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerim hakkındaki talebimin, verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep ediyorum.

7

Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum. b) yok edilmesini talep ediyorum.

(Seçiminizi yandaki kutucukta a veya b olarak belirtiniz, bu talebinize ilişkin açıklayıcı bilgileri D. kısmında ve ilgili belgeleri formun ekinde sununuz.)

8

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşündüğüm kişisel verilerim hakkındaki talebimin, verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep ediyorum.

9

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

(Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkinaçıklayıcı bilgileri D. kısmında ve ilgili belgeleri formun ekinde sununuz.)

10

Kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradığımı düşünüyorum ve bu zararımın tazmini talep ediyorum.

(Zarara uğradığınızı düşündüğünüz işleme ilişkin açıklayıcı bilgileri D. kısmında ve zararınızı ispatlayıcı veya destekleyici belgeleriformun ekinde sununuz.)

D. Talep Hakkında Açıklayıcı Bilgiler ve Ekler

Talebiniz hakkında iletmek istediğiniz açıklayıcı bilgileri bu kısımda belirtiniz ve var ise ekte sunduğunuz belgeleri yazınız.

E. Yanıtın Başvuru Sahibine Bildirilme Yöntemi

Talebinize ilişkin yanıtın tarafınıza bildirilmesini istediğiniz yöntemi ve adresi belirtiniz.

- Yukarıda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum.

- Yukarıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

- Elden teslim almak istiyorum

(Elden teslimde başvuru sahibince bizzat veya noter onaylı vekaletname ile yetkili kılınmış kişi tarafından gelinmesi gerekmektedir.)

F. Başvuru Sahibinin Beyanı

Bu formda belirtmiş olduğum bilgilerin ve sunduğum belgelerin şahsıma ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu; başvurumun sonuçlandırılabilmesi için bilgi veya belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeleri temin edeceğimi; başvurumun ek maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda bilgim olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İsim Soyisim

Tarih

İmza