PTT AKILLI ESNAF ÜYE İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ

(ANDROİD POS, SANAL POS VE SOFT POS KULLANIM)

1- TARAFLAR

1.1. İşbu PTT Akıllı Esnaf Üye İş Yeri Sözleşmesi (bundan sonra ‘‘Sözleşme’’ olarak anılacaktır) hizmet veren olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (işbu Sözleşmede kısaca “PTT” olarak anılacak olup, tam unvanı, işletme merkezi adresi, internet sitesi adresi bilgileri işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) ile hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (bundan sonra “Ödeme Hizmeti Kullanıcısı” olarak anılacak olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ilişkin bilgiler işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) arasında akdedilmiştir.

1.2. PTT ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. İşbu Sözleşme’nin PTT’nin belirleyeceği şekilde, Taraflar arasında elektronik ortamda onaylama yapılmak suretiyle veya fiziken akdedilmesi mümkündür.

2- KISALTMA VE TANIMLAR

Bu Sözleşmede;

ALACAK BELGESİ: Kredi kartı kullanılarak alınmış bir mal ya da hizmetin iadesi ya da iptali veya hataen yapılan fazla tahsilat halinde, bedelin geri ödenmesini sağlamak üzere Android POS cihazı ile 2 nüsha olarak düzenlenip Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından imzalanan belgeyi,

ANDROİD POS:Android işletim tabanlı, yazar kasa özelliği de taşıyan (yazarkasa özelliği, e-fatura hizmeti sağlayan entegratör firma ile entegrasyon yapılması durumunda kullanılabilir) ve tercihe göre yalnızca EFT POS veya yazarkasa özellikli olarak kullanılabilen cihazı,

BANKA: PTT Ödeme Hizmeti Sistemi ile ilgili olarak PTT ile sözleşme imzalamış ve PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden hizmet veren bankaları,

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

EFT POS: Android POS’un tercihe bağlı olarak ödeme kaydetme özelliği olmayan yazılımına ait versiyonunu,

ENTEGRASYON SAĞLAYICI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sunulan ürün ve hizmetler için ödemeleri Sanal POS, Android POS veya Soft POS ile gerçekleştirilebilmesini teminen PTT’nin sistemine entegrasyon gerçekleştirecek olan Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş’yi,

FİKTİF İŞLEM: POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemleri,

GÖNDEREN: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

GÜVENLİK OLAYI: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulması veya sahtecilik, dolandırıcılık tespiti durumlarını,

HARCAMA İTİRAZI (Chargeback): Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvuruları,

HASSAS ÖDEME VERİSİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Son Kullanıcı’ları tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’ların kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı’lar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İMZA TARİHİ:Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortam beyan ettiği tarihi,

İNTERNET SİTESİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın online ticaret faaliyetlerinde kullandığı ve başvuru sırasında beyan ettiği web-sitesi, markasına ait mobil uygulama veya herhangi bir ortamdaki bağımsız uygulamayı,

İŞLEM: Kart ile yapılan ve Sözleşme’nin 11 numaralı maddesinde kararlaştırılan azami sürede tamamlanan her bir ödeme/tahsilat işlemini,

İŞYERİ LİMİTİ: Türkiye'de ihraç edilmiş kartlar için Bankalararası Kart Merkezi'nin, yurt dışında ihraç edilmiş kartlar için kart sistemleri kuruluşlarının belirlediği, işyeri kategori koduna göre tespit edilen ve söz konusu limiti aşan tutarlar için PTT'den yetki (provizyon) alınması gerektiren tutarı,

KART SAKLAMA HİZMETİ: E-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda yapılan online ödeme işlemlerinde işlemin tarafı olan Son Kullanıcılar’a ait Ödeme Kartı bilgilerinin kaydedilmesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı kredi kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

KANUN: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

KOMİSYON ORANI: Her bir işlemde kullanılan kart tipi ve seçilen taksit sayısına göre belirlenen Ödeme Hizmeti Bedeli’nin hesaplanmasına esas oranı,

MERKEZ BANKASI/TCMB: İşbu Sözleşme’de düzenlenen hükümlere ilişkin olarak Kanun tarafından yetkilendirilmiş düzenleyici otorite olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

MOBİL CİHAZ: Cep telefonu, Tablet ve bununla sınırlı olmaksızın internet üzerinden veri akışı sağlayan taşınabilir tüm elektronik cihazları,

ÖDEME KARTI: Bankalar ya da diğer kart çıkartmaya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından çıkartılmış olan kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ya da benzeri özellik taşıyan diğer her türlü ödeme kart ve araçları,

ÖDEME KARTI HAMİLİ:Ödeme Kartı sahibi kişiyi,

ÖDEME HİZMETİ BEDELİ: PTT’nin, kendi POS’u üzerinden yapılan her bir işlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 10. Maddesi uyarınca alacağı komisyon bedelini,

ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI: PTT ile ‘Üye İşyeri Sözleşmesi’ imzalamış olan, POS’u e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda sunduğu satış faaliyetleri sırasında kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI DESTEK SORUMLUSU: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Ödeme Hizmeti kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere PTT tarafından yetkilendirilmiş, işbu Sözleşme’ de belirtilmiş olan personeli,

PCI DSS: Kartlı ödeme sistemleri veri güvenliği standartlarını,

POS: Kredi Kartı ya da Banka üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Bankaya aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin Satış Belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın tercihine göre Android POS, Sanal POS veya Soft POS’u,

PTT POS YÖNETİM PANELİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kullandığı, PTT Ödeme Hizmeti’ne ait web yönetim arayüzü’nü,

PTT ÖDEME HİZMETİ SİSTEMİ: PTT ile sözleşme imzalamış bankaları, PTT’den hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcılarını ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri talep eden son kullanıcıyı bir araya getirerek, ödeme hizmeti sunan sistemi,

PTT MOBİL UYGULAMASI: PTT AKILLI ESNAF Ödeme Hizmeti Sistemi kapsamında ios veya android mobil platformlarında sunulacak başvuru, raporlama ve POS işlemleri yapabilme özelliklerini taşıyabilecek mobil uygulamayı,

SANAL POS: Elektronik ticaret ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından PTT’den kredi kartına otorizasyon/provizyon alınmasını ve yapılan işlemlerin PTT sistemine aktarımını sağlayan yazılım ve sistem alt yapısını,

SOFT POS: Cep telefonu, tablet v.b. Mobil Cihazları Ödeme Kartı kabul eden cihazlar haline getiren POS uygulamasını,

SON KULLANICI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni kullanarak satın alanları,

SATIŞ BELGESİ (SLİP):Kart kullanılarak yapılan işlemlerde Android POS cihazı tarafından iki nüsha olarak üretilen, şifre girilmeden yapılan işlemlerde kart hamili tarafından imzalanan ve her iki durumda da bir nüshası Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından saklanması gereken borcu teşvik eden belgeyi,

YÖNETMELİK: 27/06/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği”ni,

3D SECURE: Sanal POS üzerinden yapılan satış işlemlerinde kart sahibinin kimlik doğrulaması için Visa, MasterCard ve American Express tarafından geliştirilmiş güvenlik uygulamasını

ifade eder.

3- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

3.1. İşbu Sözleşme, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Son Kullanıcı’dan “PTT Ödeme Hizmeti Sistemini” kullanarak yapacağı tahsilatlara ilişkin olarak PTT’nin 6493 sayılı “Kanun” ve ‘‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlettiği PTT Ödeme Hizmeti Sistemi ile aracılık etmesine ilişkin ödeme hizmetlerinin şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir.

3.2. PTT, e-ticaret ve/veya sair ortamlarda, faaliyette bulunan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, yaptığı satışların ve vermiş olduğu hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunmaktadır.

3.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin sunmakta olduğu Ödeme Hizmeti Sistemi’nden yararlanmak istemekte olup, işbu hizmet Son Kullanıcılar tarafından yapılacak ödemeler için PTT’nin sağlayacağı POS üzerinden gerçekleştirilecektir.

4- ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

I. GENEL ESASLAR

4.1. Taraflar, PTT’nin, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve PTT'nin Son Kullanıcılar’ın ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir.

4.2. PTT’nin işbu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir.

4.3. Sözleşme kapsamında sunulan ödeme hizmeti; ödemesini PTT ile yapmayı tercih eden Son Kullanıcılar için ödemenin Son Kullanıcı’nın ödeme kartından PTT Ödeme Hizmeti Sistemi aracılığı ile tahsil edilmesini ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesaplarına aktarılmasını içeren süreçtir.

4.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni, Sözleşme’nin imzalanması ve PTT tarafından gerekmesi halinde ilgili entegrasyonun tamamlanmasından sonra;

- kendilerine Android POS’un teslim tarihinden itibaren,

- Sanal POS’un web sitesine kurulumu veya hesap ve kullanıcılarının aktif olma tarihinden itibaren,

- Soft POS’un Mobil Cihaz’a indirildiği tarih veya hesap ve kullanıcılarının aktif olma tarihinden itibaren

kullanma yetkisine sahip olacaktır.

4.5. Son Kullanıcı için, POS ile PTT Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek olan toplam işlem limiti, PTT tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.6. Kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT Ödeme Hizmeti üzerinden yapacağı günlük işlem limiti, tek işlem limiti, günlük işlem adedi, haftalık ve aylık işlem adedi ve toplam işlem tutarına ilişkin olarak limit koyabilir. Söz konusu limitler PTT tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.7. PTT Ödeme Hizmeti Sistemi aracılığı ile yapılan tüm parasal işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası veya Taraflarca mutabık kalınan diğer para birimleri kullanabilecektir.

4.8. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın web sitesinde Türkçe Dil Seçeneği olması mecburidir.

4.9. PTT tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak olan bildirim, duyuru, ihtar ve ihbarlarda Kanun veya Yönetmelik’te belirtilen esas ve usuller izlenir.

4.10. PTT hiçbir sebep göstermeksizin ve bu Sözleşme süresince 2 ay önceden bildirmek kaydıyla Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak haklarına sahiptir. Bu nedenle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu tür bir tedbir alınması durumunda daha önceden yapılmış işlemlere yönelik olarak işbu Sözleşme maddeleri geçerliliğini korur. PTT herhangi bir zamanda PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. PTT söz konusu duruma ilişkin olarak, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgilendirir. Banka ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan sistemin geçici bir süre bakım yapılması sebebiyle sistemin işlememesinden dolayı PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11. Son Kullanıcı’nın PTT’ye hatalı veya yetkisiz işlem bildirimi yapması halinde PTT, bu durumu gecikmeksizin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Harcama İtirazı kurallarına göre mal/hizmet temini gerçekleştirildiği ispat edilemediği takdirde;

 • bedel Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktarılmamış ise PTT, aktarım gerçekleştirilmeden ilgili bedel Son Kullanıcı’nın hesabına ve/veya Son Kullanıcı’nın ödeme hizmet sağlayıcısına gönderir.
 • bedel Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktarılmış ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, 10 (on) gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı’nın hesabına ve/veya Son Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmak üzere PTT’ye geri gönderir veya PTT’nin gerekli görmesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile mutabık kalınması halinde ilgili tutar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

4.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT aracılığı ile kendilerine ulaşan her itirazı incelemek, gerekli araştırmayı yapmak ve belirlenen süreler içinde talep edilen bilgi/belgeleri (Satış Belgesi / sözleşme / fatura / kargo belgesi / teslimat bilgileri / alıcı ile yapılan yazışmalar / konaklama / araç kiralama vb işleme ait tüm dokümanlar.) PTT’ye iletmek ile yükümlüdür.

4.13. PTT’nin sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na iade edilecek ve tutarın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabı eski durumuna getirilecektir.

II. POS’A İLİŞKİN ESASLAR

4.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir.

4.15. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, POS’un sadece yetkilendirdiği kişi ve kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak ve yetkisiz üçüncü kişilerin erişimini engellemekle yükümlüdür.

4.16. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işyerini kapatması halinde durumunu derhal PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. İşyerinin kapanması durumunda işyeri kendine verilen tüm donanımları PTT’nin yönlendireceği saha servis görevlisine teslim etmekle yükümlüdür. Donanımların teslim edilmemesi halinde rayiç bedeli kadar zayi pos bedelini işyeri hesabına 7 işgünü içerisinde yatıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, POS’u kullanırken yaşadığı herhangi bir aksaklığı ve/veya sorunu hemen PTT Akıllı Esnaf POS Destek Servisi’ne bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kusurundan kaynaklanmayan (cihazın kullanımından kaynaklı hasarları, sıvı teması, düşme, kırılma vb. darbe kaynaklı hasarlar, elektrik altyapısı kaynaklı cihazın hasar görmesi gibi arızalarda bakım ve tamir masrafları, cihaz tamir edilemiyorsa rayiç bedeli kadar Ödeme Hizmeti Kullanıcısına aittir.) hallerde bakım ve tamir masrafları PTT’ye aittir. Diğer durumlarda bakım ve tamir ücretleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na aittir. POS cihazına verilen zarar kaynaklı PTT alacaklarını, işyeri hesabına 7 işgünü içerisinde yatıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin çıkaracağı uygulama talimatlarına, POS uygulamaları içinde kendisine sunulan bilgilere ve tüm bunlardaki değişikliklere bildirim tarihinden itibaren; yürürlükte olan ve ilerde yürürlüğe girecek tüm mevzuata genel bankacılık uygulamaları ve bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve ayrıca ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı, yabancı uyruklu kart hamilleri için geçerli olan vergi indirimine ilişkin kanun ve tebliğleri uygulamayı kabul ve taahhüt eder.

4.19. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabına alacak geçtiği halde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın malı teslim etmeme vb. kusur ve/veya ihmali veya Ödeme Kartı Hamili’nin herhangi bir itirazı nedeniyle işlem tutarı kısmen veya tamamen Ödeme Kartı Hamili’nden PTT tarafından tahsil edilemez veya tahsil edildiği halde kart hamilinin hesabına iade edilir ise, PTT kart hamilince ödenmeyen veya kart hamiline PTT tarafından geri ödenen veya hesabına alacak geçilen bu tutarı Ödeme Hizmetleri Kullanıcısı hesabında ilgili tutarın yeterli karşılığı olmaması durumunda, PTT’ye tamamen geri ödeninceye kadar geçecek süre için 4.37 numaralı maddesinde belirtilen biçimde faiz ve yasal fer’ileri ile birlikte resen tahsile yetkilidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme nedeniyle doğabilecek her türlü borcunun teminatı olmak üzere PTT tarafından uygun görülecek nitelik ve tutarda teminat vermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.20. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT ayrıca yetki vermediği sürece, Ödeme Kartı karşılığı nakit para ödemesi yapamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı indirim dönemi olduğunu ileri sürerek Ödeme Kartı kabulünden imtina edemez, mal ve/veya hizmet bedeline komisyon veya masraf ilavesi yapamaz. Ödeme Kartı Hamili’nden satış tutarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, diğer bankalara da bildirilerek sözleşmesinin feshedileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca komisyon tutarı olarak fark ödediğini kanıtlayan Son Kullanıcı’nın talebi üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı söz konusu tutarı PTT’ye nakden veya mahsuben ödemeyi kabul eder.

4.21. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT nezdindeki hesabının kapanması ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın bu Sözleşme’deki taahhütlerine aykırı davranması halinde önceden hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın şifresini iptal edebilir, sertifika onayına son verebilir.

4.22. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından ayrıca yazılı biçimde sarih bir yetki verilmediği sürece, hiçbir koşulda PTT’ye ödeyeceği komisyonları Ödeme Kartı Hamili’ne yansıtamaz, Ödeme Kartı Hamili’nden talep edemez. Aksi takdirde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada yazılı yaptırımlar uygulanacağı gibi, bu hükme aykırı davranılması halinde işbu Sözleşme PTT tarafından tek taraflı feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz. Sayılan nedenlerle ortaya çıkacak olan tüketici tazminat taleplerinden ve yargılama giderlerinden, PTT’nin uğrayacağı zararların tazmininden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu zararları, herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın talep üzerine nakden ve defaten PTT’ye ödeyecektir.

4.23. PTT, her türlü problemin çözümünün olduğunu garanti edemez. Çözüm problemin türüne bağlı olarak belirlenecektir. Ortam koşullarının değişmesi ve/veya başka problemler sebebiyle oluşacak data kaybından PTT sorumlu değildir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ilgili datanın yedeğini almakla sorumludur.

4.24. Ödeme Kartı ile alınmış mal ve/veya hizmetin iadesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Ödeme Kartı Hamili’ne nakit parayla geri ödeme yapamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Android POS’ta cihaz üzerinden, Soft POS’ta uygulama üzerinden, Sanal POS’ta ise kontrol paneli üzerinden veya servis entegrasyonu ile iade işlemi yapılır veya Alacak Belgesi düzenlenir. Alacak tutarının satış tutarından fazla olması veya Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabında bulunan kullanılabilir bakiyenin yetersiz olması durumunda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı aradaki farkı PTT'ye derhal ve nakden ödemek zorundadır. Aksi takdirde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Satış Belgesi tutarının hesabına, alacak geçtiği tarihten, bu tutar PTT’ye tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, PTT’nin yürürlükte olan en yüksek ticari kredi faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlasıyla hesaplanacak faizini bu tutara ilişkin BSMV ve KKDF’si, masrafı ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. PTT bu alacağını, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın PTT'deki herhangi bir hesabından veya sair hak ve alacağından nakden ya da hesaben re’sen takas ve mahsuba yetkilidir.

4.25. Ödeme Kartı ile alınmış bir malın/hizmetin Ödeme Kartı Hamili tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na iade edilmesi halinde; iade tutarı hiçbir şekilde Ödeme Kartı ile satın alınmış malın/hizmetin ilk bedelinden fazla olamaz, iade konusu için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve/veya Ödeme Kartı Hamili PTT’den hiçbir şekilde faiz ve sair nema talebinde bulunamaz, iade tutarı PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve söz konusu mahsup sırasında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan o tutar için evvelce tahsil edilmiş olan komisyon tutarı (BSMV hariç) ve varsa aynı tutar için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından verilen para tutarı hesaben mahsup edilir. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabında yeterli para olmaması durumunda, söz konusu tutarı hesaba borç kaydederek tahsil eder. Aksi takdirde, Satış Belgesi tutarının hesabına alacak geçtiği tarihten, bu tutar PTT’ye tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için, PTT 4.24 numaralı maddede belirtilen şekilde tahsile yetkilidir.

III. ANDROİD POS’A İLİŞKİN ESASLAR

4.26. EFT POS kullanımı halinde, GİB tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na uygulanan cezalardan PTT sorumlu değildir.

4.27. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na verilecek Android POS’un telefon hattı bağlantısı (dial-up) veya internet (wifi, ethernet vb. bağlantı yöntemleri) aracılığıylaileçalışması durumunda her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti vb. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nca ödenecektir. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na POS verildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu durumdan ilgili servis sağlayıcı ve/veya iletişim operatörünü yazılı olarak bilgilendirmek ve telefon hattına veya kiralık hatta Android POS’un bağlanması ve kullanımı nedeniyle tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır.

4.28. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na verilen Android POS cihazlarında takılı olan SİM kartların(m2m data hatlarının) mülkiyeti PTT’ye aittir. Android pos cihazı için m2m data hattının PTT tarafından işyerine sağlanması halinde ve data hattının aylık kota sınırı olan 50 mb’ın aşılması(data hattının amacı dışında kullanılması) kaynaklı ortaya çıkacak maliyeti işyeri bildirim tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde PTT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.29. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine teslim edilen her türlü cihaz ve donatıların her türlü bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin PTT’nin yetkili kıldığı teknik servis elemanlarınca yapılacağını, başka hiçbir kişi ya da kuruluş tarafından cihazlara müdahale edilmeyeceğini, PTT’nin yetkili kıldığı servis elemanlarınca yapılan hizmet bedelinin aylık sabit ücret kapsamında kendisi tarafından nakden ve defaten karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aylık sabit ücret kapsamındaki müdahaleler 4.17 maddesinde yer alan kullanıcı hatası kaynaklı cihaza verilen zararları kapsamaz.

4.30. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na PTT tarafından sağlanan Android POS, ne amaçla olursa olsun Sözleşme’de belirtilen işyeri adresi dışında kullanılamaz, başka bir işyeri için ve/veya başka bir işyerinde işlem yapılamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın işbu Sözleşme’de belirttiği adresten veya resmi kanallarla PTT’ye ileteceği yeni adresten ayrılamaz. PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar hiçbir şekilde kullanılamaz.

4.31. Android POS cihazları için gerekli rulo ve tanıtım malzemelerinin temini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na aittir.

Android POS’un Mülkiyeti Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Ait İse,

4.32. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine teslim edilmiş olan data hattı, GPRS hattı, yazılımsal donatıların ve/veya fiziki cihazların çalışır olmasından, her türlü zarara karşı korunmasından, rutin bakımlarının yapılmasından, amaca uygun kullanılmasından sorumludur. Android POS, modem ve diğer donanım araçlarının kaybolması, çalınması, kullanıcı hatası, yangın ve sair haller nedeniyle PTT’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na aittir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, söz konusu zararı ve her bir amaç dışı kullanım için PTT’yi zarara uğratacak, amaca aykırı kullanım bedelinin 2 (iki) katı tutarında ifaya eklenen nitelikte cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.33. Android POS PTT’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na teslim edilirken, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür.

Android POS’un Mülkiyeti PTT’ye Ait İse,

4.34. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na, aylık Ödeme Kartı harcamaları cirosu esas alınarak PTT tarafından tek taraflı belirlenecek İşyeri Limiti’ne göre verilecek Android POS’un mülkiyeti PTT'ye aittir. PTT, cihazların belli bir süre kullanılmaması, Kartlı Ödeme Sistemleri kurallarında tanımlanan amaç dışı kullanım yapılması gibi durumların tespit edilmesi halinde Android POS’u ve diğer cihazları geri alabilir.

4.35. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işyerini kapatması halinde durumunu derhal PTT’ye bildirmek, bu halde muhafazası altında bulundurduğu Android POS’u ve varsa diğer ekipmanlar ile slipleri, en geç iki (2) gün içerisinde PTT’ye teslim etmekle yükümlüdür.

4.36. Android POS PTT’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na teslim edilirken, değiştirilirken veya geri alınırken, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile aralarındaki anlaşma devam ettiği sırada geri istemişse veya bu anlaşma herhangi bir nedenle son bulduğunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine teslim edilen cihazları ve yazılımı derhal geri vermek zorundadır. Aksi halde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, iade ettiğini PTT tarafından imzalanmış tutanakla kanıtlayamadığı takdirde, söz konusu Android POS’un iade edilmemesinden dolayı, PTT tarafından belirlenen Android POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dâhil olmak üzere rayiç bedeli kadar tazmin edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.37. PTT’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda Android POS ve varsa diğer ekipmanlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından PTT’ye eksiksiz, tam ve çalışır durumda teslim edilmek zorunda olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu konuda itiraz beyan edemez. Teslim edilmediği durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin belirlediği Android POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere rayiç bedeli kadar gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

IV. ANDROİD POS KULLANIM KURALLARI

4.38. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Android POS ile yapılan işlemlerine ait Satış Belgeleri’nin bir nüshasını 18 numaralı maddede belirtildiği şekilde saklayacak, diğer nüshayı kart hamiline verecektir. Aksi takdirde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada ön görülen yaptırım uygulanacaktır.

4.39. Android POS tarafından üretilen Satış Belgeleri’nin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda gün-sonu/mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için Android POS üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, Android POS tarafından üretilmiş olan Satış Belgeleri’nin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir.

V. SANAL POS’A İLİŞKİN ESASLAR

4.40. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elektronik ticaret yaptığı sanal mağazasına PTT Akıllı Esnaf projesine ait logoları koymakla yükümlüdür.

4.41. PTT, Sanal POS’ları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın İnternet Sitesi’ne Entegrasyon Sağlayıcı aracılığıyla entegre etmek ve Son Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin bu Sanal POS’lar üzerinden yapılması için gerekli teknolojik altyapıyı temin etmekle yükümlüdür.

4.42. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait İnternet Sitesi’nin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ancak, PTT’nin onayı halinde ve PTT tarafından uygun görülen limitler ve/veya teminatların Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğrulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itirazlardan, geri bildirimlerden ve harcama itirazlarından (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

4.43. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Son Kullanıcı’ya ait olduğunu bildirdiği telefona bir SMS, e-mail ve benzeri iletişim yöntemleri veya Ödeme Hizmet Kullanıcısı’nın bir portal üzerinden Son Kullanıcı’nın Kart bilgilerinin girişini yaparak veya ayrıca bir web sitesinden/mobil uygulamadan Son Kullanıcı’nın sipariş numarasına karşılık gelen tutarı ödemesi yöntemleri ile ödenmesine aracılık edilmesi istenen ödeme ile ilgili mevzuat gereği gönderilmesi gereken içerik gönderilecektir. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal POS üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır.

4.44. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS başvurularında, URL adresinde SSL sertifikası bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS kurulumu için gerekli altyapı (Sanal POS yüklenecek bilgisayar, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı internet adresi, Sanal Mağaza vb.) ihtiyacı PTT tarafından destek verilen durumlar da dâhil, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından karşılanacaktır.

4.45. PTT, gerektiği hallerde eklenti yazılım verebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından kendisine verilen eklenti yazılımı, eklenti yazılımın kopyalarını üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Eklenti yazılımın her türlü telif hakları PTT ve/veya PTT’nin anlaşmalı olduğu eklenti yazılımı temin eden kuruluşlara ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, tüm mevzuatın, telif haklarının ihlali niteliğindeki suçlara ilişkin hükümleri ve mevzuatın, ihlali için öngördüğü maddi ve manevi tazminat, men, tedbir ve her türlü yaptırımlar ile korunmaktadır. Keza yazılım ekinde verilen basılı materyalin tekrar basımı ve çoğaltılması yasaktır.

4.46. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT izni olmaksızın eklenti yazılımda herhangi bir değişiklik yapamaz ve eklenti yazılım amacı dışında kullanılamaz.

4.47. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na PTT tarafından sağlanan Sanal POS eklenti yazılımı, amaç ne olursa olsun başka bir işyerinde ve/veya başka bir yerde kullanılamaz, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın işbu Sözleşme’de belirttiği adresinden veya noter aracılığıyla PTT’ye ileteceği yeni adresinden ayrılamaz. PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar ve yazılımlar hiçbir şekilde kullanılamaz.

4.48. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, sanal mağazasında güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan ilgili sertifikayı almakla mükelleftir.

4.49. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin kullanım amacıyla aldığı Sanal POS'a direkt telefon hattı sağlamak ve bu telefonun ücretini ödemekle mükelleftir. Sanal POS'a bağlı telefon hattının her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti, vergisi vs. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. Bu hususlarda tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'na ait olup, PTT'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.50. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, eklenti yazılımlar çerçevesinde güvenli elektronik işlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine eklenti yazılım ile birlikte verilen veya eklenti yazılım yoluyla edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına ihmalen dahi olsa izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Sayılan hususların göz ardı edilmesi neticesinde PTT’nin herhangi bir zararının ortaya çıkması halinde zararın tazmininin PTT tarafından talep edilmesi üzerine söz konusu zarar, herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından nakden ve defaten ödenecektir.

4.51. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı'nın, Ödeme Kartı Hamili’ne yapacağı bütün mal ve/veya hizmet satışında kart ile ödeme işlemi Sanal POS aracılığı ile elektronik ticaret ortamında(internet) gerçekleşecek olup, internet aracılığı ile yapılan işlemlerde maddi anlamda Satış Belgesi düzenlenip imzalanmamakta, satış bedellerine ilişkin bilgi yazılım kanalı ile PTT’ye elektronik ortamda ulaşmaktadır.

4.52. Sanal POS kullanımında oluşan herhangi bir problemde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı oluşan problemi PTT’nin anlaşmalı olduğu yazılım firmasının yardım hattına (e-mail, telefon veya faks) bildirir. PTT’nin anlaşmalı olduğu yazılım firması, almış olduğu bilgileri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafındaki yetkili personel ile konuşarak değerlendirir.

4.53. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS’u İnternet Sitesi dışında herhangi bir sitede kullanmayacağını taahhüt etmektedir.

VI. SOFT POS’A İLİŞKİN ESASLAR

4.54. Soft POS’un çalışacağı Mobil Cihazları, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendisi temin edecek olup PTT işbu Mobil Cihazların kaybolmasından, çalınmasından, bozulmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

4.55. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Soft POS uygulamasına giriş yapmak için belirlediği şifrenin gizli kalması için gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına ihmalen dahi olsa izin vermeyeceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.56. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, dilerse e-posta yoluyla Son Kullanıcılar’a Satış Belgeleri’ni iletebilir.

5- PTT’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. PTT, POS üzerinden yapılan her bir İşlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 10. maddesi uyarınca “Ödeme Hizmeti Bedeli” adı altında komisyon alacaktır. Ödeme Hizmeti Bedeli, Sözleşme’nin 10 numaralı maddesi uyarınca tahsil edilecek olup; PTT Sözleşme süresince dilediği zaman sona erdirmek kaydıyla; i.) kredi kartları vasıtasıyla taksitli ödeme kabul edebilir, ii). taksitli ödeme imkânı sunduğu kart markaları üzerinde değişiklik yapabilir ve iii.) taksit sayıları ve komisyon oranlarını üzerinde tek taraflı olarak değiştirebilir. Ödeme Hizmeti Kullacısı’nın işbu madde kapsamında yapılacak değişikliklere itiraz hakkı bulunmamaktadır.

5.2. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, işbu Sözleşme’de öngörülen ilkeler kapsamında, Güvenlik Olayı olmadığı durumlarda, İşlem’i takip eden ilk iş gününden başlamak üzere ve risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda, toplu olarak ve Ödeme Hizmeti Bedeli kesildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesabına transfer edecektir. Güvenlik Olayı olması halinde PTT ödemeleri bekletebilir.

5.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ay sonu ve/veya PTT’nin belirleyeceği periyotlarda Son Kullanıcılar tarafından POS ile yapılmış olan işlemlere ilişkin hesap ekstresine PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden ulaşabilecektir. Hesap ekstresi ayda bir kere mail olarak gönderilecektir. Ayrıca PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden yapılan işlem detayları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından görülebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum olması halinde en geç 10 gün içinde PTT’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sözü edilen işlemleri onayladığı kabul edilecektir.

5.4. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’de yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ifası için gereken bilgileri vermek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı personeli eğitimi için gerekli dokümantasyonu hazırlamakla sorumludur.

5.5. PTT, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, PTT çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.

5.6. Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, PTT tarafından aşağıda iletişim bilgileri verilen bir Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu belirlenmiş olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu’na 7/24 aşağıda belirtilen e-mail yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkında bilgi almak için işbu iletişim kanallarını kullanacaktır.

E-mail: destek@akilliesnaf.ptt.gov.tr

Telefon: 444 1 788

5.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden PTT sorumlu olup, kusur ile sistemin bozulması, tahrip edilmesi, çalışmanın durdurulmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisi ve çalışanlarının bu tür kusurlu eylemlerinden tek başına sorumlu olacaktır. İşbu madde Android POS özelinde olup uygulanabildiği ölçüde Sanal POS ve Soft POS için de uygulanacaktır.

5.8. İşbu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından yapılması gereken tüm bildirimler PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler, Kanun, Yönetmelik ve alt mevzuatı kapsamında gerekli olan sıklıkta veya PTT’nin gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır.

5.9. PTT, yetkisiz kişilerin iletilen bilgilere erişiminin engellenmesi amacıyla PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmakla yükümlü olup, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nden iletilen bilgilerin şifrelenmesini de sağlayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bütün konularda her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan PTT’yi sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz.

5.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’den alt yapısını aldığı Ödeme Hizmeti Sistemi’ne aracılık işleminden sonra, Banka tarafından, 3D Secure kullanılmış olsun veya olmasın, Son Kullanıcı’nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir Fiktif İşlem niteliği taşıdığı gerekçesi ile askıya alınması talebinin PTT’ye iletilmesi halinde PTT, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme hakkına sahip olup, riskin gerçekleşmesi halinde ise İşlem tutarını iade edeceğinden, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı bankanın, PTT ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın İşlemi’nin “şüpheli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.

5.11. PTT, 3D Secure olup olmamasına bakılmaksızın gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi (“tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin Harcama İtirazı (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yazılı talimatına istinaden Son Kullanıcı’ya iade edebilir.

5.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ürün iadesi veya Harcama İtirazı (chargeback) durumlarında, 3D Secure olsun veya olmasın Banka tarafından PTT’ye uygulanabilecek kesintilerin PTT tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini veya böyle bir meblağ yok ise PTT tarafından ayrıca talep edilebileceğini ve bu durumda 3 iş günü içerisinde PTT’ye ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli’ni iade etmesini talep edemez. Herhangi bir Son Kullanıcı’nın ödemesinin PTT tarafından iade edilmesi durumunda İşlem’e ilişkin vergiler Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan mahsup veya ödeme yolu ile PTT tarafından tahsil edilecektir. İşlem ortağı Bankalar’ın güvenlik nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, işbu durum Yönetmelik’in 44/1 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli ve/veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına tanımlanmış banka ödeme sistemlerinin kullanımı PTT tarafından derhal engellenecektir. PTT bu durumda Sözleşme’yi derhal, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Sözleşme’nin sonlandırılmış olması ve Harcama İtirazı (chargeback) yaşanması durumunda PTT hukuki yollardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan chargeback’e ilişkin bedeli talep etme hakkına sahiptir.

5.13. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Kart kabul etme politika ve prosedürlerindeki değişikliklerin, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli ve/veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacak ve PTT tarafından verilen hizmet askıya alınacaktır.

5.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilen POS’un kullanımından kaynaklanan Harcama İtirazı (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’dır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu İşlemler neticesinde PTT’nin uğrayabileceği tüm zararları nakden ve defaten temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. POS’tan yapılan işlemlerin riskli görülmesi durumunda PTT tarafından yapılacak inceleme süresi boyunca PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabına risk tutarı kadar bloke koyabilecektir.

5.16. Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dikkat edilmemesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan yapılan işlemin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi, PTT’nin çalıştığı/çalışmadığı Bankalar’ın ve/veya kurum ve kuruluşların herhangi bir nedenle PTT’nin tüm hesaplarını herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke etmesi, valör uygulaması, fonu kendi tasarrufuna alması, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak ödemenin durdurulması / durdurulmasının talep edilmesi vb. süreçlerin oluşması durumlarında PTT’nin aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları işbu Sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt etmiştir.

5.17. PTT’nin gerek bankalar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği iş birliklerine ilişkin çalışma koşullarının ve/veya iç organizasyon ve çalışma yapısındaki değişiklikler olması halinde PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri işbu Sözleşme’nin 21. maddesindeki hakları saklı kalmak üzere, askıya alma ve POS’u kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

5.18. PTT’nin, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır.

5.19. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgi, belge vermesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

5.20. Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan PTT tarafından fiziki evrak talep edilmesi halinde, talep edilen evraklar PTT’nin PTT Bank Daire Başkanlığı POS Üye İşyeri Tahsis Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. Kızılbey Sk. No:4 Ulus / 06101 – ANKARA adresine PTT Kargo aracılığıyla talep tarihinden itibaren 7 gün içerisinde gönderecektir. Talep edilen evrakların PTT’ye belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi halinde PTT Sözleşme’yi yürürlüğe koymama hakkına sahiptir.

5.21. PTT hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri askıya alabilecek veya kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PTT (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kullanımına sunacaktır. PTT ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket ettiği durumlarda da aykırılık giderilene kadar Hizmetleri’ni askıya alabilecektir.

6- ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin sunduğu ödeme hizmetini sadece işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup, işbu Sözleşme’nin 10’uncu maddesinde belirtilen koşullar kapsamında PTT’ye “Ödeme Hizmeti Bedeli” ödeyecektir.

6.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak, yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) PTT’nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait Ödeme Kartı’nı kullanarak kazanç elde etmek amacıyla POS aracılığıyla alınan PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nde gerçek iradelerine uymayacak şekilde İşlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını ve bu tür İşlemler’in Yönetmelik 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir İşlem’in PTT veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, PTT tek taraflı ve derhal olmak üzere POS’un kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır ve oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

6.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından, web sitesinde veya uygun olduğu ölçüde fiziki mağazasında;

 • Ürün kataloğu, alışveriş sepeti ve satış sistemi bulunduğu
 • Web sayfasının erişilebilir, sitedeki ödeme adımlarının çalışıyor olduğu
 • Ödeme sayfasında kredi kartı ile ödeme seçeneği yer aldığı
 • Güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan geçerli SSL sertifikası bulunduğu
 • Sitede yer alan logo ve markalar ile ilgili firmanın yetkili olduğu
 • Tüketici hakları (iade, iptal ve garanti koşulları) konusunda içerik olduğu
 • Gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikası ile ilgili yazılı içerikler yer aldığı
 • Ürün teslimatına veya hizmet sunumuna ilişkin bilgiler yer aldığı.
 • Şehir içi ve şehir dışı teslimat süreleri ile ilgili olarak açıklama bulunduğu
 • Firmanın adı, açık adresi, sabit telefon ve fax numaraları, e-posta adresi gibi tüm iletişim bilgileri doğru ve güncel olarak yer aldığı
 • Satılan ürün ve hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olduğu
 • Yasaklı ürünler, yasadışı ürünler, ahlaka aykırı ürün ve hizmetler, pornografik içerik, ilaç, uyuşturucu ticaretine yönelik ürünler, yasa dışı bahis-kumar vb içeriklerin olmadığı

garanti edilmelidir.

6.5. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, POS’un münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını, gerek Sözleşme’nin kuruluş aşamasında, gerekse Sözleşme devamı süresince değişiklik talebiyle ödemelerin aktarılması için sistemden bildireceği banka hesap numarasının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu nedenle PTT’nin bir zarara uğraması halinde, zararın tamamını PTT’nin ilk yazılı talebinin kendisine ulaşmasıyla derhal karşılayacağını, bildirdiği IBAN numarasına PTT’nin parayı göndermesi ile PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni kullanarak gerçekleştirdiği İşlemler’e ilişkin ödemesini aldığını ve PTT’den alacağı kalmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin PTT tarafından tek taraflı feshine ve POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın belirttiği IBAN/hesaba yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.

6.6. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.3 numaralı maddede tanımlanan durumlarda PTT’nin kendisine ödeme yapmayı reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

6.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yetkilisine PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yönetmek üzere PTT tarafından sayılar ve/veya harflerden oluşan bir şifre verilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı şifreyi gizli tutmakla, şifreyi yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür (örneğin yetkili dışında bir kişinin yanında şifrenin kullanılmaması, klavye üzerinden giriş yapılan bilgileri kaydeden Truva atlarına (Trojan) karşı koruma sağlanması vb.).

6.8. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumlarında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın uğrayabileceği herhangi bir zarardan PTT sorumlu olmayacaktır.

6.9. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Güvenlik Olayı’nın fark edilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal PTT POS çağrı merkezine 444 1 788 no’lu telefon ve/veyadestek@akilliesnaf.ptt.gov.tradresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.

6.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için yürüttüğü iç kontrol prosedürlerine uyum sağlayacağını ve bu konuda her türlü iş birliğini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549 sayılı Kanun’un yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, POS’u kullanan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı’nın şikayetine ve Banka’nın talebine neden olan İşlem iadesi hakkında aşağıdaki bilgi ve belgeleri talep tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde PTT’ ye sağlamakla yükümlü olacaktır:

 • Son Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yer aldığı, vergilerin dâhil olduğu Son Kullanıcı’ya sunulan fatura,
 • Son Kullanıcı’nın İnternet Sitelerine giriş yapma tarihi ve tam zamanı ile Son Kullanıcı’nın IP numarasını gösteren log kayıtları,
 • Ürünlerin gönderildiğine dair veya talep edilen hizmetlerin sağlandığına dair konfirmasyonun kopyası,
 • Şikâyetin konusunu teşkil eden ürün veya hizmetleri sipariş etmiş olan Son Kullanıcı’nın kimlik bilgileri.

6.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından 2 (iki) iş günü içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, PTT; komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dâhil olmak üzere Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Son Kullanıcı şikâyetinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahiptir.

6.13. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, internet sitelerinde satışa sunulması yasal olan ürünlere ve hizmetlere yer verecektir. PTT’nin, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır:

 • Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,
 • Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Dinleme cihazı ürünleri,
 • Yasaklı yayın satışı yapan siteler.
 • Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler
 • İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler
 • İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler
 • Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
 • T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer ilgili mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet
 • Açık artırma / eksiltme siteleri
 • Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecek satışı yapan siteler
 • Bahis ve kumar siteleri
 • Zayıflama tabletleri ürün satışı yapan web siteleri
 • Canlı hayvan satışı yapan siteler
 • Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler
 • Fatura ödeme merkezleri
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler
 • FOREX faaliyeti gösteren siteler
 • Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler
 • İnsan organı satışı yapan siteler
 • İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler
 • Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta, ikametgâh adresi gibi bilgilerin satışa sunulması.
 • Kopya ve bandrolsüz ürün satışı yapan siteler
 • Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler
 • Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler
 • Maymuncuk ve kilit açıcı ürün satışı yapan siteler
 • Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler
 • Piramit şeklinde satış gerçekleştiren web siteleri
 • Radar dedektörü satışı yapan siteler
 • Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları yapan siteler
 • Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler
 • Resmi kıyafet ve üniforma satışı yapan siteler
 • Sahte belge, kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler
 • Sahte veya Replika ürün satışı yapan siteler
 • Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler
 • Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)
 • Siyasi içerikli siteler
 • Şans oyunları bileti satışı yapan siteler
 • Tasarruf cihazları satışı yapan siteler
 • Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler
 • Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı yapan siteler
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler
 • Veteriner tıbbi ürünlerin satışını yapan siteler
 • Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı yapan siteler
 • Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler
 • Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan siteler
 • Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeleyici ürün ve hizmetler
 • Karaborsa ürün satışı yapan siteler

6.14. Düzenleyici kurum ve kuruluşlar veya mevzuat tarafından bu listede yer alan ürün ve hizmetler dışında bir sektöre POS hizmeti verilmesinin yasaklanması durumunda ilgili sektörden başvuru kabul edilmeyecektir.

6.15. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Bankalar’ın ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının, T.C. Kanunları ile yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğini ve bu kurallara uyum sağladığını/sağlayacağını; Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ödeme kartı kuruluşlarının güncel kuralları, Bankalararası Kart Merkezi’nin www.bkm.com.tr sitesinde yer alan “Faydalı Bilgiler> Üye İşyeri Kılavuzu” sekmesi altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.16. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, fraud ve risk politikası doğrultusunda, Bankalar’ın risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul ve beyan eder.

6.17. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ve PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin işletilmesi için işlem ortağı Banka tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder.

6.18. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal PTT’ye bildirilecek olup, yeni faaliyet alanının PTT, işlem ortağı Bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde PTT tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.

6.19. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ödeme sayfasında yer alan ödeme kartı kuruluşlarına (Visa, Mastercard vb.) ait logoların yer aldığı alana (footer) yer verecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu alanda PTT’nin yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.20. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) PTT’nin tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve acilen sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

6.21. Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcılar’a yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza ve zarardan PTT’ye karşı sorumlu olduğunu ve PTT’nin bu nedenle uğrayacağı zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.22. Sanal POS kullanan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı;

6.22.1. PTT Ödeme Hizmeti Sistemini API dokümanı ile web sayfasına entegrasyon ile kullanıyorsa her işlemde son kullanıcı IP’sini PTT’ye doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendi işlemleri bakımından statik IP kullanmayı taahhüt etmektedir. Yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın herhangi bir neden ile statik IP'si değişir ise bu durumu derhal ve yazılı olarak PTT'ye bildirmekle yükümlüdür.

6.22.2. Elektronik ticaret ortamları aracılığıyla, mal ve/veya hizmet satışı amacıyla kart kabul işlemleri yapmasını teminen PTT tarafından sağlanacak yazılım ve program giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Sistemin sağlıklı ve güvenli işleyebilmesini teminen, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sahip olduğu altyapı, PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanacak yazılımın gereği olan “3D Secure” altyapısını desteklemelidir. İşlemlerin “3D Secure” gerçekleştirilmemesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcılar’ın itirazları sonucu oluşacak harcama bedelinin hesabından alınarak kart sahibine iade edilmesi riskini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, elektronik ticaret ortamları aracılığıyla mal ve/veya hizmet satışı yaptığı internet sayfasında, PCI DSS uyumluluklarının geçerliliğini sağlamak için işlem hacimleri ve kart kabul sisteminin konfigürasyonuna göre, en az üç ayda bir olmak koşuluyla PCI Security Standards Council (PCI SSC) tarafından belirlenen zafiyet testini yaptırarak sonuçlarını PTT’ye iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.23. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu derhal ve yazılı olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan PTT’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.24. Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sının satışını yaptığı hizmet veya ürünler BDDK’nın taksit sınırı getirdiği hizmet veya ürünlerden ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu durumu PTT’ye beyan etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ve bu sebeple taksit kriterleri belirlenmiş bir üründe PTT, Bankalar’ın sağladığı taksit imkânını sağlamış duruma düşer ise bu durumda PTT’nin uğrayabileceği tüm ceza ve tazminatları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı PTT’nin ilk talebi ile nakden ve defaten ödemekle yükümlü olacaktır. BDDK’nın www.bddk.org.tr sitesinde “Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler” yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.25. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ödeme işlemlerinde Ödeme Hizmeti Bedeli ve sözleşmede düzenlenen diğer ücretlere ilave olarak ödeme hizmetinin teknik, operasyonel veya diğer sabit/değişken maliyetlerinin karşılanması için aylık veya yıllık olarak belirleyeceği bir ücreti kendisinden ayrıca tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Bankalar’ın ve/veya diğer ödeme sistemlerinin düzenleyici kurum ve kuruluşları tarafından PTT’ye yansıtılan sabit/değişken ücret, aidat, depozito vb. çeşitli nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışların yine kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.26. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak PTT’ye tahakkuk ettirilecek cezalardan ve\veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan PTT’ye karşı doğrudan sorumlu olup, PTT’nin ilk talebi ile nakden ve defaten zararlarını karşılayacaktır.

6.27. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında Fiktif İşlem tanımı kapsamına giren hiçbir İşlem’i gerçekleştirmediğini ve/veya gerçekleştirmeyeceğini, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS’ları Sözleşmeye ve usulüne uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; Fiktif İşlem yapılmasına izin verilmeyeceğini ve hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından PTT’ye karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını bilmekle beraber ilgili tüm mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olmayan kullanımlar nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait her türlü bilgi ve belgeyi PTT’nin yasal otoriteler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.28. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı'nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı'dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu kabul etmektedir. İşbu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.29. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir nam altında PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden hizmet veren iş ortaklarının fiilleri nedeniyle PTT’nin uğradığı her türlü zararı nakden tazmin etmek ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı PTT’ye Banka ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri PTT’nin ilk talebiyle yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle PTT’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Özellikle Bankalar ile yükümlülüklerin tespiti bakımından PTT’nin yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Taraflar’ı bağlar.

6.30. PTT, Son Kullanıcılar’dan gelen ve işbu Sözleşme’nin 10. maddesine göre Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktarılacak bedellerin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait yurt dışında bulunan bir banka hesabına aktarılmasına ilişkin talepleri kabul etmek zorunda değildir. PTT tarafından bu talebin kabul edilmesi halinde tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait olup PTT’nin oluşacak zararlara ilişkin rücu hakkı bulunmaktadır.

6.31. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan işlemlere ilişkin yasal olarak ve PTT tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, Son Kullanıcı’dan alması ve Son Kullanıcı’ya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmeyi, saklamayı ve PTT’nin ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip PTT’ye ibraz etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.

6.32. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi’ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.

6.33. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde sunmakla yükümlüdür:

 • Ürün iade/İptal Politikası,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi,
 • SSL Sertifikası,
 • İletişim Bilgileri (Türkiye’de yerleşik açık adres, sabit telefon vs.)
 • Teslimat şartları,
 • Gizlilik Güvenlik Politikası,
 • Ürün/Hizmet için Sepet Oluşturabilme

6.34. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi üzerinden veya fiziki olarak satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

6.35. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak PTT aleyhine herhangi bir yazılı veya sosyal medyada açıklamalarda bulunmayacağını ve PTT’nin ticari itibarına zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleştirmeyeceğini, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca basiretli bir tacir gibi davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu maddeye aykırı davranması halinde haksız intiba yaratılan her bir Son Kullanıcı başına PTT’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararları ilk talep halinde nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. PTT’nin fazlaya dair hakları saklıdır.

6.36. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme sayfasına yönelik olarak 3. kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak PTT’nin herhangi bir sorumluluğu ve önleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.37. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT ile gerçekleştirdiği tüm tahsilat işlemlerinde, işlemlerden önce ya da sonra kesinlikle ve hiçbir şekilde işlem yapılan Hassas Ödeme Verisi’ni kendi sistemlerine kaydetmeyeceğini ve bu hükmün ihlali halinde karşılaşabileceği yasal yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.38. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS’un aktif olduğu Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait web sayfalarını PTT’nin yazılı onayı olmadan değiştiremez.

6.39. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sözleşme kapsamında yapılacak tüm İşlemler’den önce İşlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder. Buna göre Ödeme Hizmeti Kullanıcısı;

 • Yüz yüze işlemlerde kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu ve Kart üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmamış olduğunu,
 • Şüpheli durum halinde bunu derhal PTT’ye telefon aracılığı ile bildirmek ve işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,
 • Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini kontrol etmekle yükümlü olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.40. İptal – İade İşlemleri:Kart hamili ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT arasında mutabakata varılarak bir iptal ya da iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;

 • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Poslar üzerinden yapılmış İşlemler’in iptal ve iade taleplerini PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden PTT’ye iletecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, iptal ve iade yetkisi verilmesi PTT’nin inisiyatifindedir.
 • İptal ya da iade talep edilen İşlem’den kaynaklanan alacağın PTT tarafından iptal ya da iade talebinden önce Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ödendiği durumda PTT iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili Kart’a iadenin yapılabilmesi için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kendisine nakden yapılan ödemeye ilişkin tutarı PTT’ye nakden geri ödemesi gerekmektedir.
 • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, talep edilmesi halinde iade konusu olan İşlem’e ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan Satış Belgesiyle birlikte iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde PTT’ye ve/veya Banka’ya ibraz etmek zorundadır.
 • İptal talebinin hatalı veya belirtilen format dışında yapılması ya da PTT’ye ulaşmaması durumunda iptalin yapılmamasından PTT sorumlu tutulamaz.

6.41. İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilmesi halinde işbu Sözleşme’yi akdeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına akdeden kişi ve Sözleşme’nin akdedildiği telefon hattının sahibi ve Sözleşme’nin akdedildiği IP adresine bağlı hattın abonesi ve sahibi olan kişi veya kişiler aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir:

 • İşbu Sözleşme’yi tek başına akdetmeye yetkili olduğunu, tüzel kişilik söz konusu olduğunda işlemi yapmak için tüzel kişilikten yetki almış olduğunu, bu bakımdan tüzel kişilik adına işlem yaptığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • İşbu Sözleşme’yi akdeden kişi tüzel kişinin edimleri bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca tüzel kişiliğin işbu Sözleşme’deki edimlerinin garantörü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.42. Son Kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Son Kullanıcı tarafından zararının karşılanması nedeniyle PTT aleyhine yasal yollara başvurulması halinde bu başvuru Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ihbar edilecektir. Mahkeme veya hakem heyeti kararının PTT aleyhine sonuçlanması durumunda PTT’nin ödemekle yükümlü olacağı tüm bedeller Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na rücu edilecektir.

6.43. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen bilgiler PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi kullanıcı panelinden veya mobil uygulamasından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dolduracaklardır. Bu kapsamda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ek olarak işbu Sözleşme eklerinde belirtilen belgeleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi’ndeki kullanıcı panelinde belirtilen şekilde yükleyecektir.

6.44. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’ye beyan ettiği cep telefonu numarasına ilişkin hattını devretmesi, değiştirmesi, SİM kartını değiştirmesi vb. durumlarında değişikliği PTT’ye, PTT’nin gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. PTT gerektiğinde değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi talep edebilir.

6.45. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT ile iletişim yöntemi e-mail ile olacaktır.

7- KART SAKLAMA HİZMETİ ALTYAPISI

7.1. PTT, işbu Sözleşme ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Karta Saklama Hizmeti altyapısı da sunabilecektir. Bu altyapı ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda Son Kullanıcılar’a ait Kart bilgilerini yine Son Kullanıcılar’ın onayı ile PTT bünyesinde saklayarak kendi faaliyetleri için kullanabilecektir.

7.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanacak bu altyapı ile Son Kullanıcılar’a ait Kart verilerini hiçbir şekilde kendi nezdinde tutmayacağını, bu verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcılar’ın onayı olmaksızın bu hizmeti kullanamayacağını bilmekle beraber Son Kullanıcılar’ın onay vermesi durumunda yalnızca onay verilen İşlem ile sınırlı olmak üzere PTT’nin bünyesinde sakladığı Kart bilgilerini sadece onay verilen İşlem’in gerçekleştirilebilmesi için paylaşacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu madde kapsamında PTT ile paylaşacağı tüm bilgilerin Son Kullanıcı onayı alınmış olduğunu taahhüt etmekte olup, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu beyan eder.

7.4. Kart Saklama Hizmeti, PTT ile Son Kullanıcı arasında akdedilecek sözleşme neticesinde sağlanacak olup, Son Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi sona erdirmesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Kart Saklama Hizmeti altyapısı da kullanılamayacaktır. Bu kapsamda PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir taahhüt vermemektedir.

7.5. PTT, Kart Saklama Hizmeti kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na karşı yalnızca teknik altyapının sağlanması ile ilgili sorumlu olup saklanmakta olan Ödeme Kartı ile yapılan işlemlere ilişkin PTT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kart saklama hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen işlemler PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı arasındaki işlemlere uygulanan kurallara tabi olacaktır ve sorumluluk bu kurallara göre düzenlenecektir.

7.6. Teknik altyapının güncelleme, bakım ve geliştirme hizmetleri PTT tarafından sağlanacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanan bu hizmeti gerekli gördüğü hallerde askıya alma veya durdurma hakkına haizdir.

8- PTT MOBİL UYGULAMASI

8.1. PTT’ye ait PTT Mobil Uygulaması’nın, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait Mobil Cihazlar’a yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, PTT tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak PTT Mobil Uygulaması Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kullanılacaktır.

8.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nıngerçekleştirdiği İşlemler’in geçmişini görüntüleme ve bu kapsamda ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme numarasını ve teslimat adresini görüntüleme, PTT’nin ilgili kargo firması ile işbirliği olması halinde kargo bilgisi takibi ve PTT tarafından ileride eklenebilecek diğer işlemleri gerçekleştirebilecektir. PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın bu işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştireceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

8.3. PTT, PTT Mobil Uygulaması kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri gerekli gördüğü takdirde revize etme ve sona erdirme hakkına sahiptir.

9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PTT VE ÖDEME HİZMETİ KULLANICILARI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapılacak başvuruların kanuna uygun şekilde ve yasal süresi içinde cevaplanabilmesi için gerekli altyapıyı ve idari gereklilikleri sağlayacak, bir tarafa ilişkin bir başvuru veya şikayette bulunulması halinde,ilgili taraf diğer tarafa derhal (her halükarda en geç iki iş günü içinde) bilgi verecek ve başvuru veya şikayet sahibi kişiye verilecek cevap konusunda taraflar birbiri ile mutabık kalacaktır. Taraflar kendisine iletilen tüm şikayet ve talepler hakkında diğer tarafa her türlü desteği vermeyi; bilgi ve belgeyi iletmeyi ve iş birliğinde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Taraflar, işbu maddede düzenlenen yükümlülüklere, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini kabul ve beyan ederler.

9.1. PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, internet üzerinden yaptığı satışların bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunduğu durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı öncelikle; 09.01.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik tespiti yapılabilmesi için ilgili talep edilen “ilgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, T.C. kimlik numarası, tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler gibi bilgilerin paylaşılması öngörüldüğünden ve yine PTT tarafından talep edilecek diğer bilgilerin kişisel veri sayılması söz konusu olması halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcıları PTT tarafından bu verilerin kullanılmasına, Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl boyunca, Sözleşme konusu işin yapılması gereğince ve mevzuat uyarınca gerekli hallerde Banka, TCMB, BDDK, MASAK, İdari Kurumlar, Savcılık ve diğer tüm yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılmasına onay verdiklerini ve konuya ilişkin PTT tarafından gerekli aydınlatmaların yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı söz konusu bilgiler ile PTT sistemi üzerinde yer alan diğer bütün bilgilerin PTT tarafından analiz amaçlı kullanılabileceğini, anonim olan analiz sonuçlarının tüm 3. kişilerle paylaşılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcı ile ilgili yapılan işlemler kapsamında tüketici/abonelerin kendileri ile ilgili kişisel verilerin Banka Denetim ve Düzenleme Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu ile veyahut Son Kullanıcı tarafından talep edilen işlemin yapılabilmesi için gerekli olduğu takdirde diğer 3. kişilerle, kurum ya da kuruluşlarla veya makamlarla paylaşılabileceğine dair aydınlatma metnini Son Kullanıcı’nın bilgisine sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hüküm kapsamında gerekli aydınlatmaların Son Kullanıcı’ya yapılmaması durumunda doğrudan ve dolaylı olarak PTT adına doğacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında Son Kullanıcı’ya sahip olduğu hakları bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendi yönetimsel kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği kontrol sonrasında bu aydınlatma metnini hazırlayacağını ve Son Kullanıcı ‘ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin yazılım altyapısını kendi mevcut sistemine entegre etmek suretiyle oluşan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen düzenlemelere uygun olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, verilerin kaydedilmesinden, depolanmasından, muhafaza edilmesinden, kısaca bu yasa hükümleri gereğince verinin elde edilmesinden ve korunmasından sorumlu olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elde edilen verilerin yasaya aykırı olarak 3. şahıslara açıklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve PTT arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmayacak, işletmeyecek ve kaydetmeyecektir. Bu hususa aykırı davranılması sebebi ile yaşanacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

9.4. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuatı bildiklerini; işbu Sözleşme’nin ifası süresince birbirlerinden edindikleri veya karşı taraf adına elde ettikleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal mevzuata (‘kişisel veriler mevzuatı’) ve ayrıca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerine ve KVKK’nın 4. maddesinde sıralanan genel ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan eder.

9.5. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı veri sorumlusu sıfatıyla, işbu Sözleşme kapsamında, PTT’ye aktardığı/aktaracağı kişisel verileri, hukuka uygun olarak elde ettiğini, işlediğini ve aktardığını; kişisel veri sahiplerine karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.

9.6. PTT, sözleşme kapsamında veri sorumlusu olacak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetler açısından veri sorumlusu olarak hareket edecek olup kişisel verileri başta KVKK olmak üzere yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işleyecektir.

9.7. Taraflar, işlediği kişisel verileri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de görevleri sırasında işbu sözleşme ile tesis edilen yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaktır.

9.8. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca kişisel verileri muhafaza edecek, bu sürelerin sona ermesi halinde, işlemekte olduğu kişisel verileri imha edecektir.Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede karşı tarafa bildirecektir.

10- ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER

10.1. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan ödemenin PTT Ödeme Hizmeti Sistemi kullanılarak yapılması halinde, PTT’nin gerçekleşen her bir İşlem başına, tüm vergiler dahil, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın web sayfasında başvuru sırasında onayladığı komisyona hak kazandığını veya Banka’nın söz konusu İşlem’e taksit imkanı sağlaması ve İşlem’in bu suretle taksitli işlem olması halinde ise PTT tarafından belirlenecek oranların geçerli olacağını, tek çekim komisyon oranı ve taksit komisyon oranlarının çalışma süresi boyunca PTT tarafından değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb. hizmetlerinden dolayı belirli periyotlarla hizmet alımı mevcut ise fiziki kullanım için Android POS, Mobil Cihaz için Soft POS, İnternet Sitesi için Sanal POS kullanım hizmeti ücretini PTT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İade ve Chargeback durumlarında da PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli (tüm vergiler dahil) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. İşbu madde uyarınca PTT’nin hak kazandığı ücretler Son Kullanıcı’dan gelen ödemeden düşülecek ve geri kalan kısım Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile çalışma modeline göre ertesi gün çalışma modelinde 1 (bir) iş günü içinde, blokeli çalışılması durumunda PTT’nin belirlediği bloke süresinin sonunda veya 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmaması kaydıyla risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabına transfer edecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı banka hesap bilgilerini değiştirirse söz konusu değişikliği yazılı olarak PTT’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yurt dışında bulunan bir banka hesabına transfer yapılmasını isterse bu talebini yazılı talimat olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin içeriği PTT’nin kabulüne bağlı olup talebin işleme alınabilmesi için yazılı talimatın PTT tarafından onaylanması gerekmektedir. Her ayın sonunda PTT’nin aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen fatura/dekont Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na talep halinde gönderilecektir. Belirlenen Komisyon Oranı, piyasa koşulları çerçevesinde işbu maddede belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir.

10.3. PTT, banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda Komisyon Oranları’nı Sözleşme’nin 22.6 numaralı maddesine uygun olarak tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

10.4. PTT, Kart saklama hizmetine ilişkin teknik alt yapının sunulması için PTT prosedürleri ve ticari kararları uyarınca gerekli görülmesi halinde, PTT tarafından belirlenecek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirilecek bedel tahsil edilecektir. Bu bedel her yıl revize edilecektir. Sözleşme bedelinin yenilenmesi tarihinde PTT’nin internet sitesinde ilan edilen hizmet bedelinin uygulanacağı konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. PTT kart saklama altyapısına ilişkin ücretlendirme politikasını Sözleşme’nin 22.6 numaralı maddesine uygun olarak değiştirebilir ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yansıtabilir.

11- ÖDEME İŞLEMİNİN AZAMİ TAMAMLANMA SÜRESİ

Mücbir sebepler ve teknik arızalar dışında ödeme işleminin azami tamamlanma süresi doksan (90) saniye’dir.

12- ÖDEME HİZMETİYLE İLGİLİ UYGULANACAK DÖVİZ KURU

Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Taraflarca kararlaştırılması hâlinde uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

13- BİLGİ VE BİLDİRİMLERİN İLETİLMESİNDE KULLANILMASI KARARLAŞTIRILAN İLETİŞİM ARAÇLARI

PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na uygulanan standart prosedürlerle ilgili bir değişiklik olması durumunda, işleyişe ilişkin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı bilgilendirmek istediğinde veya güncel konulara ilişkin bilgi aktarmak istendiğinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği cep telefonuna sms gönderilmesi veya elektronik posta adresleri aracılığıyla bilgilendirme yapar.

14- ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI’NIN ÖDEME ARACI’NI GÜVENLİ OLARAK MUHAFAZA ETMESİ İÇİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin bilgisi ve onayı olmaksızın internet sitesine entegre edilen PTT yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal PTT’ye e-posta ile bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine PTT tarafından verilen Ödeme Aracı ve Hassas Ödeme Verisi’nin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve Ödeme Aracı’nı Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı durumu derhal PTT’ye bildirir. Bu durumda PTT, Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir.

15- PTT’NİN İŞLEMLER’İ GERÇEKLEŞTİRMESİ HUSUSUNDAKİ SAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu Sözleşme kapsamında yapılan Sanal Pos İşlemleri, işlemin türüne göre Yönetmelik’in 52. maddesinin ilgili fıkralarına tabi olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT, PTT’nin Yönetmelik’in 52. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sürelerden farklı süreleri kararlaştırma hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır.

16- ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI TARAFINDAN VEYA ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN İŞLEMLER’DE GERİ ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yetkilendirilmiş veya Ödeme Hizmeti Kullanıcısı aracılığı ile başlatılan İşlemler’de yetkilendirme sırasında İşlem’e ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen İşlem tutarının, harcama geçmişi, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve Gönderen arasında yapılan sözleşmenin şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Gönderen gerçekleşen İşlem tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. PTT, Gönderen’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, İşlem'in gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. PTT, Gönderen’in geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir.

17- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

"PTT”, “PTT AKILLI ESNAF” ve PTT hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar PTT'nin ve lisanslı firmalarının mülkiyetindedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT'nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez ya da herhangi bir yazılı veya elektronik mecrada kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar PTT'nin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. PTT web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, PTT hizmetleri, PTT hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik PTT'nin özel mülkiyetindedir. İşbu maddeye aykırı davranılması halinde PTT’nin uğrayacağı tüm zararlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan tahsil edilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ilk talep halinde nakden bu tutarları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

18- BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

18.1. POS terminalinden üretilen belgelerin muhafazası PTT’nin inisiyatifi doğrultusunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bırakılmış olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu nüshaları, işlem anından itibaren on (10) yıl süre ile saklamakla ve PTT’nin ilk talebinde, yedi (7) iş günü içerisinde PTT’ye ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde PTT, ilgili satış bedelini ödemeyecek, ödemiş olsa dahi Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ihbara gerek olmaksızın resen tahsile yetkili olacaktır.

18.2. İş bu sözleşme gereğince Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak tüm ödemeler POS ile gerçekleşen işlemlerde elektronik ortamda PTT’ye gelen bilgiler üzerinden yapılacağından, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile PTT veya Kart Hamili ile PTT veya PTT ile kart çıkaran diğer bankalar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda PTT’nin veya resmi merci ve yargı mercilerinin talebi halinde ve talep edilen süre içinde ibraz edilmek üzere Satış Belgeleri’nin orijinal imzalı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı nüshaları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından düzenlendikleri tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklanacaklardır. Bu zorunluluğa Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından uyulmaması halinde PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabına kaydettiği tutarla beraber Sözleşme’nin 4.37 numaralı maddesinde belirtilen biçimde faizi ve yasal fer’ilerini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan geri talep etmeye ve/veya hesabından resen takas veya mahsuba yetkili olduğunu; uyuşmazlık halinde PTT defter ve sistem kayıtlarının esas olacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı peşinen kabul ve taahhüt eder.

18.3. Ayrıca PTT gerek gördüğü her zaman Satış Belgeleri ve Alacak Belgeleri ile birlikte, bunların dayanağını oluşturan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kayıt ve belgelerini Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan talep etme ve bunların ibrazına kadar ödeme yapmama, ödeme yaptıysa da bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından talep edilen bu bilgi ve belgeleri de en geç 3 iş günü içinde ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı satış veya iade amaçlı düzenlenmiş belgelerle ilgili olarak kendisi ile Kart Hamili veya PTT ile Kart Hamili ile vuku bulan ihtilaflarda, ihtilafın çözümüne kadar adı geçen belgeleri, süre ile bağlı olmaksızın saklamak ve bu süre içinde PTT’nin talebi halinde fatura, yazar kasa fişi, irsaliye, gümrük çıkış belgesi, PTT alındı belgesi vs. belgelerle birlikte PTT’ye en geç 3 (üç) işgünü içinde vermek zorundadır. Belgeler PTT’ye ibraz edilmediği takdirde, PTT, Satış Belgeleri tutarını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından resen tahsil etme hakkına sahiptir. PTT dilediği takdirde bu belgeye düzenleme tarihi olarak bildirilen tarihten itibaren Sözleşme’nin 4.24 numaralı maddesinde belirtilen faiz yürütülür.

19- SORUMLULUK VE CEZAİ ŞART

19.1. Tarafların, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle PTT’nin doğrudan ve dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan da sorumludur.

19.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin PTT tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde PTT’ye ödemekle yükümlüdür.

20- GİZLİ BİLGİ

20.1.Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (“Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme bilgilerinin amacı dışında veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde PTT’nin uğradığı/uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Kart bilgileri başta olmak üzere, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle PTT’ye bildirir. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan Hassas Ödeme Verileri’ne yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis eder.

20.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Hassas Ödeme Verileri’ni, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara veremez. Hassas Ödeme Verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri, kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilirler. Bu izinler kullanıcı izni sözleşmesi ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.

20.3. Taraflar, işbu sözleşme veya burada öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında elde ettikleri tüm bilgileri, ‘gizli’ olarak belirtilmiş olmaları gerekmeksizin, mutlak şekilde gizli tutmayı taahhüt ederler. Taraflar, işbu sözleşmede açıkça izin verilen durumlar dışında, gizli bilgileri, karşı tarafın yazılı iznini almaksızın ifşa etmemeyi ya da kullanmamayı taahhüt eder. Taraflar, gizlilik yükümlülüğü kapsamında, her türlü bilgiyi kendi personeline sadece ihtiyacı ölçüsünde ifşa edecek, kendisine bilgi ifşa edilen personelin gizlilik yükümlülüğüne riayetinden sorumlu olacaktır.

20.4. İşbu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğü (i) ifşa anında alıcı tarafın bilgisi dahilinde veya zilyetliğinde bulunan, alıcı tarafın meşru yollarla edinmiş olduğu ve ifşa eden tarafa karşı herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında bulunmadığı bilgilere; (ii) ifşa anında zaten kamunun bilgisinde bulunan ya da ifşa tarihinden sonra alıcı tarafın herhangi bir yükümlülüğünü ihlâli olmaksızın hukuka aykırı olmayan bir yolla yayımlanan veya kamuya açık hale gelen bilgilere; (iii) alıcı tarafın kendisinin bağımsız olarak bulduğunu veya geliştirdiğini ya da kendisinin bu bilgileri ifşa eden taraftan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ve ifşa etmeme yükümlülüğüne tabi olmaksızın elde etmiş bulunan bir üçüncü kişiden edindiğini kanıtlayabildiği bilgilere; (iv) Tarafların artık gizli olmadığını açıkça kabul ve beyan ettikleri bilgilere; ve (v) yürürlükteki kanunlar ya da yetkili idari ya da adli makamların karşı konulması mümkün olmayan karar ya da emirleri çerçevesinde ifşa edilmesi zorunlu olan bilgilere uygulanmayacaktır.

20.5. Yürürlükteki kanunlar ya da yetkili idari ya da adli makamların karşı konulması mümkün olmayan karar ya da emirleri çerçevesinde zorunlu olmadıkça ya da aksi yönde usulüne uygun olarak karşı taraftan alınmış bir muvafakat olmadıkça Taraflar, işbu sözleşme hakkında herhangi bir basın bülteni çıkaramaz, kamuya veya herhangi bir kişiye açıklama yapamaz, sosyal medya mecralarında yayınlayamaz, tanıtamaz, paylaşamaz. Muvafakat halinde, yapılacak açıklamanın zamanı, içeriği ve mecrası konusunda muvafakat eden tarafın yazılı mutabakatı aranır.

20.6. Taraflar, Gizli Bilgiye erişime, hem işbu sözleşme gereği gibi ifasını mümkün kılmak için erişmesi gereken personel bakımından hem de gerekli olan bilgi bakımından sınırlama getirecektir ve ilgili personelin işbu gizlilik yükümlülüklerine riayetini sağlayacaktır. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, her bir Taraf, diğer tarafın gizli bilgilerini ve ticari sırlarını korurken, en az kendi gizli bilgisine gösterdiği kadar özen gösterecektir.

20.7. Taraflar, bilgilerin yazılı olanlarının orijinallerini, diğer tarafın izni ile hazırlanmış kopyaları ve özetlerini, sözlü olarak ifşa edilen bilginin bütün yazılı dökümleri ve notlarını, elektronik ortamda saklanan bilgilerin ise tüm kopyalarını ve bu çerçevede kayıtları içeren tüm belgelerini, diğer tarafın yazılı talebi üzerine derhal (ve her halükarda en geç 7 gün içerisinde) iade edecek ve/veya yazılı talimat üzerine imha edecek/kayıtlarından silecek ve bu işlemlerin tamamlandığına ilişkin olarak yetkilileri tarafından imzalı bir beyanı diğer tarafa verecektir.

20.8. Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareketi halinde karşı tarafa karşı yöneltilebilecek her türlü talebe ilişkin idari, cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, diğer tarafın bu madde uyarınca herhangi bir yaptırıma tabi tutulması veya bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.9. Taraflar, işbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğüne işbu sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini kabul ve beyan ederler.

21- SÜRE VE FESİH

21.1. İşbu Sözleşme İmza Tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, bu Sözleşme’de belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

21.2. PTT 2 (iki) ay, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

21.3. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe ve ihtara rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödenmeksizin feshedebilir.

21.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin etmek amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PTT tarafından derhal herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca oluşan/oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır ve derhal tazmin yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve beyan eder.

21.5. PTT’nin Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme PTT’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın PTT tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

22- DİĞER HÜKÜMLER

22.1. Mücbir Sebep:Taraflar’ın her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, pandemi, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için “Mücbir Sebep” sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar işbu Sözleşme koşullarının yerine getirilememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Taraflar Mücbir Sebep’in zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme’yi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler veya karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebileceklerdir. Sözleşme’nin işbu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

22.2. Tebligat:Taraflar, Sözleşme’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa en geç 3 iş günü içinde bildirilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işyerinin kapanması, satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi gibi bilgi değişikliklerini derhal PTT’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin zamanında veya hiç yapılmaması nedeni ile doğacak zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

22.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü: İş bu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

22.4. Uygulanacak Hukuk Kuralları: İş bu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve Ankara Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

22.5. Kanundan Doğan Vergi ve Kesintiler: Sözleşmenin imzalanması sebebiyle tahakkuk edecek ve Sözleşmeye ileride yapılacak ek sözleşmelerden dolayı doğacak her türlü vergilerin (damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler) tamamı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yasal süre içerisinde münferiden ödenecektir ve ödeme evrakı PTT’ye ibraz edilecektir.

22.6. Sözleşme Değişiklikleri: Sözleşme kapsamında PTT tarafından yapılmak istenen değişiklikler, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 30 (otuz) gün öncesinde bildirecektir. Yapılan bildirimde, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın fesih hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Bu durumda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan değişikliği belirtilen şekilde reddetmediği durumda söz konusu değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirecektir. Değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü ve mümkün olduğu takdirde bizzat PTT tarafından önerilerek Taraflarca mutabık kalınması sonrasında da yapılabilir.

23- İMZA ve BAĞLAYICILIK

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi imzalamadan önce Yönetmeliğin 34. maddesi uyarınca bilgilendirilmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

İşbu Sözleşme, İmza Tarihi’nde yürürlüğe girer.

HİZMET VEREN KURULUŞA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı: POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

Adres :Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 06101- Ulus/ANKARA

Mersis no:360706

E-Posta :info@ptt.gov.tr

Telefon : +90 312 509 50 00

Faks : +90 312 309 51 44 - 45

Web Sitesi : https://www.ptt.gov.tr