PTT ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI SÖZLEŞMESİ

(SANAL POS KULLANIM)

1. TARAFLAR

İşbu Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Sözleşmesi (bundan sonra ‘‘ Sözleşme’’ olarak anılacaktır) hizmet veren olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (işbu Sözleşmede kısaca “PTT” olarak anılacak olup, tam unvanı, işletme merkezi adresi, internet sitesi adresi bilgileri işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) ile hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (bundan sonra “Ödeme Hizmeti Kullanıcısı” olarak anılacak olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ilişkin bilgiler işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) arasında akdedilmiştir.

PTT ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’nin PTT’nin belirleyeceği şekilde, Taraflar arasında elektronik ortamda onaylama yapılmak suretiyle veya fiziken akdedilmesi mümkündür.

2. TANIMLAR

Bu Sözleşmede;

BANKA: PTT ÖDEME HİZMETİ SİSTEMİ ile ilgili olarak ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI ile sözleşme imzalamış ve PTT ÖDEME HİZMETİ SİSTEMİ üzerinden hizmet veren bankaları,

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ENTEGRASYON SAĞLAYICI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sunulan ürün ve hizmetler için online ödemeleri Sanal POS ile gerçekleştirilebilmesini teminen PTT’nin sistemine entegrasyon gerçekleştirecek olan Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş’yi,

FİKTİF İŞLEM: POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemleri,

GÖNDEREN: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi

GÜVENLİK OLAYI: Bilgi sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlale teşebbüste bulunulması veya sahtecilik, dolandırıcılık tespiti durumlarını,

HARCAMA İTİRAZI (Chargeback): Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvuruları,

HASSAS ÖDEME VERİSİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Son Kullanıcı’ları tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’ların kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Son Kullanıcı’lar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

İNTERNET SİTESİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın online ticaret faaliyetinde ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ait olan _________________ uzantılı web-sitesini veya_____________ isimli mobil uygulama veya ______________ isimli herhangi ortam bağımsız uygulamayı,

İŞLEM: Kart ile yapılan ve Sözleşme’nin 11 numaralı maddesinde kararlaştırılan azami sürede tamamlanan her bir ödeme/tahsilat işlemini,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

KANUN: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Hizmetleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

KART: Bankalar ya da diğer kart çıkartmaya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından çıkartılmış olan kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ya da benzeri özellik taşıyan diğer her türlü ödeme kart ve araçları,

KART SAKLAMA HİZMETİ: E-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda yapılan online ödeme işlemlerinde işlemin tarafı olan Son Kullanıcı’lara ait Ödeme Kartı bilgilerinin kaydedilmesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı kredi kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri,

KOMİSYON ORANI: Her bir işlemde kullanılan kart tipi ve seçilen taksit sayısına göre belirlenen PTT Hizmet Bedeli’nin hesaplanmasına esas oranı,

LİNK İLE ÖDEME:Son kullanıcının cep telefonu vb elektronik cihazlara ya da e-posta adreslerine iletilecek, tek kullanımlık ya da birden fazla kere kullanılabilecek tiplerdeki linkler ile açılan ödeme ekranlarında ödemelerin tamamlandığı yöntemini,

MERKEZ BANKASI: İşbu Sözleşme’de düzenlenen hükümlere ilişkin olarak Kanun tarafından yetkilendirilmiş düzenleyici otorite olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (“TCMB”),

MOBİL CİHAZ: Cep telefonu, Tablet ve bununla sınırlı olmaksızın internet üzerinden veri akışı sağlayan taşınabilir tüm elektronik cihazları,

ÖDEME ARACI: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

ÖDEME HİZMETİ BEDELİ: PTT’nin, kendi Sanal POS’u üzerinden yapılan her bir işlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 10. Maddesi uyarınca alacağı komisyon bedelini,

ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, internet veya Mobil Cihaz aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için online ödemeler gerçekleştirmek isteyen, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda satış faaliyetinde kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ÖDEME KURULUŞU: PTT’yi,

ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI DESTEK SORUMLUSU: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Ödeme Hizmeti kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere PTT tarafından yetkilendirilmiş, işbu Sözleşme’ de belirtilmiş olan personeli,

PCI DSS: Kartlı Ödeme Sistemleri Veri Güvenliği Standartları,

POS: Kredi Kartı ya da Banka üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Bankaya aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Bankadan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan Fiziksel POS cihazını ve/veya Sanal POS terminalini ve/veya Yazar Kasa POS cihazını,

PTT POS YÖNETİM PANELİ: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kullandığı, PTT Ödeme Hizmeti’ne ait web yönetim arayüzü’nü,

PTTÖDEME HİZMETİ SİSTEMİ:Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın İnternet Sitesi ve/veya PTT tarafından sağlanan arayüz ile ödeme yapılarak hizmet fişinin bir suretinin Son Kullanıcı’nın tanımlanan e-mail adresine gönderilmesi ve sanal ödemenin gerçekleşmesi ile tamamlanan Sanal POS sürecini,

PTT MOBİL UYGULAMASI: PTT AKILLI ESNAF Ödeme Hizmeti Sistemi kapsamında ios veya android mobil platformlarında sunulacak başvuru, raporlama ve POS işlemleri yapabilme özelliklerini taşıyabilecek mobil uygulamayı,

SANAL POS: Internet üzerinden yapılan kartlı ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılan Banka POS’larını,

SON KULLANICI: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sunulan ürün veya hizmetleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemini kullanarak satın alanları,

TEKNİK ARAÇLAR: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın e-ticaret yaptığı web ara yüzünü,

ÜYE İŞYERİ: PTT Sanal POS terminalini / yazılımını, kartla tahsilat için kullanan Ödeme Hizmeti Kullanıcısını,

YÖNETMELİK: 27/06/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği”ni,

3D SECURE: Sanal POS üzerinden yapılan satış işlemlerinde kart sahibinin kimlik doğrulaması için Visa ve Mastercard American Express tarafından geliştirilmiş güvenlik uygulamasını

ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

3.1. İşbu Sözleşme, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın müşterilerinden “ PTT Ödeme Hizmeti Sistemini kullanarak yapacağı tahsilatlara ilişkin olarak PTT’nin 6493 sayılı “Kanun” ve ‘‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlettiği PTT Ödeme Hizmeti (Sanal POS) ile aracılık etmesine ilişkin ödeme hizmetlerinin şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir.

3.2. PTT, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda, faaliyette bulunan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, yaptığı satışların ve vermiş olduğu hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunmaktadır. İnternet ve Mobil Cihaz aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın online ödemeler almasını sağlamaktadır.

3.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin sunmakta olduğu sanal ödeme çözümleri hizmetinden yararlanmak istemekte olup, işbu hizmet Son Kullanıcılar tarafından yapılacak ödemeler için aşağıda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait bilgileri verilen İnternet Sitesi’nde yer alacak olan PTT’nin sunacağı güvenli online ödeme çözümü (“Sanal POS”) ve/veya PTT’nin sunacağı güvenli mobil ödeme çözümü üzerinden gerçekleştirilecektir.

4. ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

4.1. Taraflar, PTT’nin, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve PTT'nin Son Kullanıcılar’ın ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir.

4.2. PTT’nin işbu Sözleşme uyarınca sunduğu hizmet, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tanımlanan bir ödeme hizmetidir.

4.3. PTT, Sanal POS’ları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın İnternet Sitesi’ne Entegrasyon Sağlayıcı aracılığıyla entegre etmek ve Son Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin bu Sanal POS’lar üzerinden yapılması için gerekli teknolojik altyapıyı temin etmekle yükümlüdür.

4.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait web sitesinin tahsilat sayfasından yapılacak ödemeler 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ancak, PTT’nin onayı halinde ve PTT tarafından uygun görülen limitler ve/veya teminatların Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın talebi doğrultusunda, 3D Secure doğrulama yöntemi olmayan işlemler için gelecek itirazlardan, geri bildirimlerden ve harcama itirazlarından (chargeback) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

4.5. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Son Kullanıcı’ya ait olduğunu bildirdiği telefona bir SMS, e-mail ve benzeri iletişim yöntemleri veya Ödeme Hizmet Kullanıcısı’nın bir portal üzerinden Son Kullanıcı’nın Kart bilgilerinin girişini yaparak veya ayrıca bir web sitesinden/mobil uygulamadan Son Kullanıcı’nın sipariş numarasına karşılık gelen tutarı ödemesi yöntemleri ile ödenmesine aracılık edilmesi istenen ödeme ile ilgili mevzuat gereği gönderilmesi gereken içerik gönderilecektir. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal POS üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır.

4.6. Sözleşme kapsamında sunulan ödeme hizmeti; ödemesini PTT ile yapmayı tercih eden Son Kullanıcılar için ödemenin Son Kullanıcı’nın ödeme kartından PTT Ödeme Hizmeti Sistemi aracılığı ile tahsil edilmesini ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesaplarına aktarılmasını içeren süreçtir.

4.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni, Sözleşme’nin imzalanması ve PTT tarafından entegrasyonun tamamlanmasından sonra erişim için kendilerine Ödeme Aracı’nın teslim tarihinden itibaren kullanma yetkisine sahip olacaktır.

4.8. Son Kullanıcı için, Ödeme Aracı ile PTT Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek olan toplam işlem limiti, PTT tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.9. Kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT Ödeme Hizmeti üzerinden yapacağı günlük işlem limiti, tek işlem limiti, günlük işlem adedi, haftalık ve aylık işlem adedi ve toplam işlem tutarına ilişkin olarak limit koyabilir. Söz konusu limitler PTT tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

4.10. PTT Ödeme Hizmeti Sistemi aracılığı ile yapılan tüm parasal işlemlerde para birimi olarak Türk Lirası veya taraflarca mutabık kalınan diğer para birimleri kullanabilecektir.

4.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın web sitesinde Türkçe Dil Seçeneği olması mecburidir.

4.12. PTT tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak olan bildirim, duyuru, ihtar ve ihbarlarda Kanun veya Yönetmelik’te belirtilen esas ve usuller izlenir.

4.13. PTT hiçbir sebep göstermeksizin ve bu Sözleşme süresince 2 ay önceden bildirmek kaydıyla Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak haklarına sahiptir. Bu nedenle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu tür bir tedbir alınması durumunda daha önceden yapılmış işlemlere yönelik olarak işbu Sözleşme maddeleri geçerliliğini korur. PTT herhangi bir zamanda PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. PTT söz konusu duruma ilişkin olarak, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgilendirir. Banka ya da satış işlemlerinin yapıldığı POSlar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan sistemin geçici bir süre bakım yapılması sebebiyle sistemin işlememesinden dolayı PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.14. Son Kullanıcı’nın PTT’ye hatalı veya yetkisiz işlem bildirimi yapması halinde PTT, bu durumu gecikmeksizin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından harcama itirazı kurallarına göre mal/hizmet temini gerçekleştirildiği ispat edilemediği takdirde;

 • bedel Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktarılmamış ise PTT, aktarım gerçekleştirilmeden ilgili bedel Son Kullanıcı’nın hesabına ve/veya Son Kullanıcı’nın ödeme hizmet sağlayıcısına gönderir.
 • bedel Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktarılmış ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, 10 (on) gün içerisinde bedeli Son Kullanıcı’nın hesabına ve/veya Son Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmak üzere PTT’ye geri gönderir veya PTT’nin gerekli görmesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile mutabık kalınması halinde ilgili tutar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT aracılığı ile kendilerine ulaşan her itirazı incelemek, gerekli araştırmayı yapmak ve belirlenen süreler içinde talep edilen bilgi/belgeleri (Satış belgesi/Sözleşme/Fatura/Kargo Belgesi/Teslimat bilgileri/Alıcı ile yapılan yazışmalar/Konaklama/Araç Kiralama vb işleme ait tüm dokümanlar.) PTT’ye iletmek ile yükümlüdür.

4.15. PTT’nin sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na iade edilecek ve tutarın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabı eski durumuna getirilecektir.

4.16. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Hassas Ödeme Verileri’nin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı veya Ödeme Aracı sahibi doğan zararın 150 TL tutarına kadar olan bölümünden sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, mezkûr madde uyarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya Ödeme Aracı sahibinin, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’ye bildirimde bulunması halinde, bildirimden sonra gerçekleşen yetkisiz işlemlerden herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yetkisiz işlemin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kusurundan kaynaklandığının PTT tarafından ispat edilmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı doğacak zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. İşlem kapsamında kusurun tespit edilmesinin mümkün olmaması halinde ise, 150 TL’nin üzerinde kalan ve PTT’nin karşılamak zorunda kalacağı bedeller Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından karşılanacak olup; PTT’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.17. Ödeme emrinin Gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen’e karşı sorumludur. Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısının PTT’nin ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden PTT sorumlu olur ve ödeme işlemi tutarını derhal Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

5. PTT’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. PTT, kendi Sanal Pos’u üzerinden yapılan her bir İşlem için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan Sözleşme’nin 10. maddesi uyarınca “ Ödeme Hizmeti Bedeli” adı altında komisyon alacaktır. Ödeme Hizmet Bedeli, Sözleşme’nin 10 numaralı maddesi uyarınca tahsil edilecek olup; PTT Sözleşme süresince dilediği zaman sona erdirmek kaydıyla; i.) kredi kartları vasıtasıyla taksitli ödeme kabul edebilir, ii). taksitli ödeme imkânı sunduğu kart markaları üzerinde değişiklik yapabilir ve iii.) taksit sayıları ve komisyon oranlarını üzerinde tek taraflı olarak değiştirebilir. Ödeme Hizmeti Kullacısı’nın işbu madde kapsamında yapılacak değişikliklere itiraz hakkı bulunmamaktadır.

5.2. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, işbu Sözleşme’de öngörülen ilkeler kapsamında, Güvenlik Olayı olmadığı durumlarda, İşlem’i takip eden ilk iş gününden başlamak üzere ve risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda, toplu olarak ve Ödeme Hizmeti Bedeli kesildikten sonra, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın banka hesabına transfer edecektir. Güvenlik Olayı olması halinde PTT ödemeleri bekletebilir.

5.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ay sonu ve/veya PTT’nin belirleyeceği periyotlarda Son Kullanıcılar tarafından PTT Sanal POS’u ile yapılmış olan işlemelere ilişkin hesap ekstresine PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden ulaşabilecektir. Hesap ekstresi ayda bir kere gönderilecektir. Ayrıca PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden yapılan işlem detayları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından görülebilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum olması halinde en geç 10 gün içinde PTT’ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sözü edilen işlemleri onayladığı kabul edilecektir.

5.4. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’de yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin ifası için gereken bilgileri vermek ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı personeli eğitimi için gerekli dokümantasyonu hazırlamakla sorumludur.

5.5. PTT, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, PTT çağrı merkezine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.

5.6. Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, PTT tarafından aşağıda iletişim bilgileri verilen bir Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu belirlenmiş olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Destek Sorumlusu’na 7/24 aşağıda belirtilen e-mail yolu ve acil durumlarda telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sözleşmedeki bilgi ve koşullara erişim hakkında bilgi almak için işbu iletişim kanallarını kullanacaktır.

E-mail:destek@akilliesnaf.ptt.gov.trTelefon: 444 1 788

5.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden PTT sorumlu olup, kusur ile sistemin bozulması, tahrip edilmesi, çalışmanın durdurulmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisi ve çalışanlarının bu tür kusurlu eylemlerinden tek başına sorumlu olacaktır.

5.8. İşbu Sözleşme’de bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat açısından yapılması gereken tüm bildirimler PTT tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yetkilileri tarafından bildirilen kişi/kişilere yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bildirim yapılacak kişilere ait olduğu bildirilen e-posta adresine yapılacaktır. Bildirimler, Kanun, Yönetmelik ve alt mevzuatı kapsamında gerekli olan sıklıkta veya PTT’nin gerekli gördüğü durumlarda yapılacaktır.

5.9. PTT, yetkisiz kişilerin iletilen bilgilere erişiminin engellenmesi amacıyla PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmakla yükümlü olup, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nden iletilen bilgilerin şifrelenmesini de sağlayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bütün konularda her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan PTT’yi sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz.

5.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’den alt yapısını aldığı Ödeme Hizmeti Sistemi’ne aracılık işleminden sonra, Banka tarafından, 3D Secure kullanılmış olsun veya olmasın, Son Kullanıcı’nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir ‘‘şüpheli işlem’’ niteliği taşıdığı gerekçesi ile askıya alınması talebinin PTT’ye iletilmesi halinde PTT, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme hakkına sahip olup, riskin gerçekleşmesi halinde ise İşlem tutarını iade edeceğinden, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca işlem ortağı bankanın, PTT ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın İşlemi’nin “şüpheli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.

5.11. PTT, 3D Secure olup olmamasına bakılmaksızın gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi (“tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin harcama itirazı (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın yazılı talimatına istinaden Son Kullanıcı’ya iade edebilir.

5.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ürün iadesi veya harcama itirazı (chargeback) durumlarında, 3D Secure olsun veya olmasın Banka tarafından PTT’ye uygulanabilecek kesintilerin PTT tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini veya böyle bir meblağ yok ise PTT tarafından ayrıca talep edilebileceğini ve bu durumda 3 iş günü içerisinde PTT’ye ödemekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli’ni iade etmesini talep edemez. Herhangi bir Son Kullanıcı’nın ödemesinin PTT tarafından iade edilmesi durumunda İşlem’e ilişkin vergiler Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan mahsup veya ödeme yolu ile PTT tarafından tahsil edilecektir. İşlem ortağı Bankalar’ın güvenlik nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, işbu durum Yönetmelik’in 44/1 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli ve/veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına tanımlanmış banka ödeme sistemlerinin kullanımı PTT tarafından derhal engellenecektir. PTT bu durumda Sözleşme’yi derhal, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Sözleşme’nin sonlandırılmış olması ve harcama itirazı (chargeback) yaşanması durumunda PTT hukuki yollardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan chargeback’e ilişkin bedeli talep etme hakkına sahiptir.

5.13. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Kart kabul etme politika ve prosedürlerindeki değişikliklerin, işlem ortağı bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli ve/veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacak ve PTT tarafından verilen hizmet askıya alınacaktır.

5.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilen Sanal POSlar’ın kullanımından kaynaklanan harcama itirazı (chargeback) işlemleri ile ilgili sorumlu ve muhatap taraf Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’dır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu İşlemler neticesinde PTT’nin uğrayabileceği tüm zararları nakden ve defaten temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. Sanal POS’tan yapılan işlemlerin riskli görülmesi durumunda PTT tarafından yapılacak inceleme süresi boyunca PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı hesabına risk tutarı kadar bloke koyabilecektir.

5.16. Sözleşme maddelerinde belirtilen hususlara Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dikkat edilmemesi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan yapılan işlemin onaylanmasına rağmen, sahte olduğunun anlaşılması veya şüpheli işlem görülmesi, PTT’nin çalıştığı/çalışmadığı Bankalar’ın ve/veya kurum ve kuruluşların herhangi bir nedenle PTT’nin tüm hesaplarını herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke etmesi, valör uygulaması, fonu kendi tasarrufuna alması, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na yapılacak ödemenin durdurulması / durdurulmasının talep edilmesi vb. süreçlerin oluşması durumlarında PTT’nin aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları işbu Sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt etmiştir.

5.17. PTT’nin gerek bankalar gerekse diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliklerine ilişkin çalışma koşullarının ve/veya iç organizasyon ve çalışma yapısındaki değişiklikler olması halinde PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri işbu Sözleşme’nin 25. maddesindeki hakları saklı kalmak üzere, askıya alma ve Sanal POS’u kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ilişkin bilgiler sözleşmenin ekinde teslimi zorunlu evraklar ile temin edilecek olup; eksik evrak sunulması durumunda PTT Sözleşme’yi yürürlüğe koymama hakkına sahiptir.

5.18. PTT’nin, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır.

5.19. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgi, belge vermesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

5.20. Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilmesi halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan PTT tarafından fiziki evrak talep edilmesi halinde, talep edilen evraklar PTT’nin PTT Bank Daire Başkanlığı POS Üye İşyeri Tahsis Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. Kızılbey Sk. No:4 Ulus / 06101 – ANKARA adresine PTT Kargo aracılığıyla talep tarihinden itibaren 7 gün içerisinde gönderecektir. Talep edilen evrakların PTT’ye belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi halinde PTT Sözleşme’yi yürürlüğe koymama hakkına sahiptir.

5.21. PTT hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri askıya alabilecek veya kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PTT (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kullanımına sunacaktır. PTT ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket ettiği durumlarda da aykırılık giderilene kadar Hizmetleri’ni askıya alabilecektir.

6. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin sunduğu ödeme hizmetini sadece işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup, işbu Sözleşme’nin 10’uncu maddesinde belirtilen koşullar kapsamında PTT’ye “Ödeme Hizmeti Bedeli” ödeyecektir.

6.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak, yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) PTT’nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait Kart’ı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla Sanal POS aracılığıyla alınan PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ne gerek Mobil Cihaz gerekse İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde İşlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacaklarını ve bu tür İşlemler’in Yönetmelik 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlardan sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu tür bir İşlem’in PTT veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, PTT tek taraflı ve derhal olmak üzere Sanal POS’ların kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır ve oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır.

6.4 Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, web sitesinde;

 • Ürün kataloğu, alışveriş sepeti ve satış sistemi bulunduğu
 • Web sayfasının erişilebilir, sitedeki ödeme adımlarının çalışıyor olduğu
 • Ödeme sayfasında kredi kartı ile ödeme seçeneği yer aldığı
 • Güvenli alışveriş ortamını sağlamak için yetkili kuruluşlardan geçerli SSL sertifikası bulunduğu
 • Sitede yer alan logo ve markalar ile ilgili firmanın yetkili olduğu
 • Tüketici hakları (iade, iptal ve garanti koşulları) konusunda içerik olduğu
 • Gizlilik taahhüdü ve güvenlik politikası ile ilgili yazılı içerikler yer aldığı
 • Ürün teslimatına veya hizmet sunumuna ilişkin bilgiler yer aldığı.
 • Şehir içi ve şehir dışı teslimat süreleri ile ilgili olarak açıklama bulunduğu
 • Firmanın adı, açık adresi, sabit telefon ve fax numaraları, e-posta adresi gibi tüm iletişim bilgileri doğru ve güncel olarak yer aldığı
 • Satılan ürün ve hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olduğu
 • Yasaklı ürünler, yasadışı ürünler, ahlaka aykırı ürün ve hizmetler, pornografik içerik, ilaç, uyuşturucu ticaretine yönelik ürünler, yasa dışı bahis-kumar vb içeriklerin olmadığı

garanti edilmelidir.

6.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POS’ların münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve PTT’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını, gerek Sözleşme’nin kuruluş aşamasında, gerekse Sözleşme devamı süresince değişiklik talebiyle ödemelerin aktarılması için sistemden bildireceği banka hesap numarasının münhasıran kendisine ait olduğunu, bu nedenle PTT’nin bir zarara uğraması halinde, zararın tamamını PTT’nin ilk yazılı talebinin kendisine ulaşmasıyla derhal karşılayacağını, bildirdiği IBAN numarasına PTT’nin parayı göndermesi ile PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni kullanarak gerçekleştirdiği İşlemler’e ilişkin ödemesini aldığını ve PTT’den alacağı kalmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin PTT tarafından tek taraflı feshine ve Sanal POS kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın belirttiği IBAN/hesaba yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.

6.5. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.3 numaralı maddede tanımlanan durumlarda PTT’nin kendisine ödeme yapmayı reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

6.6. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yetkilisine PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yönetmek üzere Ödeme Aracı olarak PTT tarafından sayılar ve harflerden oluşan bir şifre verilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı şifreyi gizli tutmakla, şifreyi yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür (örneğin yetkili dışında bir kişinin yanında şifrenin kullanılmaması, klavye üzerinden giriş yapılan bilgileri kaydeden Truva atlarına (Trojan) karşı koruma sağlanması vb.).

6.7. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumlarında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın uğrayabileceği herhangi bir zarardan PTT sorumlu olmayacaktır.

6.8. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Güvenlik Olayı’nın fark edilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal PTT POS çağrı merkezine 444 1 788 no’lu telefon ve/veya destek@akilliesnaf.ptt.gov.tr adresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.

6.9. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için yürüttüğü iç kontrol prosedürlerine uyum sağlayacağını ve bu konuda her türlü iş birliğini yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549 sayılı Kanun’un yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, Sanal POS’ları kullanan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.10. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı’nın şikayetine ve Banka’nın talebine neden olan İşlem iadesi hakkında aşağıdaki bilgi ve belgeleri talep tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde PTT’ ye sağlamakla yükümlü olacaktır:

a) Son Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin yer aldığı, vergilerin dâhil olduğu Son Kullanıcı’ya sunulan fatura,

b) Son Kullanıcı’nın İnternet Sitelerine giriş yapma tarihi ve tam zamanı ile Son Kullanıcı’nın IP numarasını gösteren log kayıtları,

c) Ürünlerin gönderildiğine dair veya talep edilen hizmetlerin sağlandığına dair konfirmasyonun kopyası,

d) Şikâyetin konusunu teşkil eden ürün veya hizmetleri sipariş etmiş olan Son Kullanıcı’nın kimlik bilgileri.

6.11. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından 2 iş günü içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, PTT; komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dâhil olmak üzere Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahip olacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Son Kullanıcı şikâyetinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak düşme hakkına sahiptir.

6.12. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, internet sitelerinde satışa sunulması yasal olan ürünlere ve hizmetlere yer verecektir. PTT’nin, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır:

1. Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikoterapik maddeler,

2. Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

3. Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

4. Dinleme cihazı ürünleri,

5. Yasaklı yayın satışı yapan siteler.

6. Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler

7. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler

8. İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler

9. Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

10. T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer ilgili mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

11. Açık artırma / eksiltme siteleri

12. Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler

13. Alkollü içecek satışı yapan siteler

14. Bahis ve kumar siteleri

15. Zayıflama tabletleri ürün satışı yapan web siteleri

16. Canlı hayvan satışı yapan siteler

17. Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar

18. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler

19. Fatura ödeme merkezleri

20. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler

21. FOREX faaliyeti gösteren siteler

22. Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler

23. İnsan organı satışı yapan siteler

24. İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler

25. Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler

26. Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta, ikametgâh adresi gibi bilgilerin satışa sunulması.

27. Kopya ve bandrolsüz ürün satışı yapan siteler

28. Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler

29. Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler

30. Maymuncuk ve kilit açıcı ürün satışı yapan siteler

31. Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler

32. Piramit şeklinde satış gerçekleştiren web siteleri

33. Radar dedektörü satışı yapan siteler

34. Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları yapan siteler

35. Reçeteli, reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı yapan siteler

36. Resmi kıyafet ve üniforma satışı yapan siteler

37. Sahte belge, kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler

38. Sahte veya Replika ürün satışı yapan siteler

39. Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı yapan siteler

40. Sigara ve tütün mamulü satışları (Elektronik sigara satışı dahil)

41. Siyasi içerikli siteler

42. Şans oyunları bileti satışı yapan siteler

43. Tasarruf cihazları satışı yapan siteler

44. Toplu elektronik posta adresi listesi satışı yapan siteler

45. Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı yapan siteler

46. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı yapan siteler

47. Veteriner tıbbi ürünlerin satışını yapan siteler

48. Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı yapan siteler

49. Yanıcı ve patlayıcı madde satışı yapan siteler

50. Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan siteler

51. Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeleyici ürün ve hizmetler

52. Karaborsa ürün satışı yapan siteler

Düzenleyici kurum ve kuruluşlar veya mevzuat tarafından bu listede yer alan ürün ve hizmetler dışında bir sektöre pos hizmeti verilmesinin yasaklanması durumunda ilgili sektörden başvuru kabul edilmeyecektir.

6.13. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Bankalar’ın ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının, T.C. Kanunları ile yürürlükteki mevzuat kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğini ve bu kurallara uyum sağladığını/sağlayacağını; müşterileri tarafından yapılan ödemelere ait provizyonları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ödeme kartı kuruluşlarının güncel kuralları, Bankalararası Kart Merkezi’nin www.bkm.com.tr sitesinde yer alan “Faydalı Bilgiler> Üye İşyeri Kılavuzu” sekmesi altında yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.14. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, fraud ve risk politikası doğrultusunda, Bankalar’ın risk yönetim ekipleri tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulacağını kabul ve beyan eder.

6.15. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ve PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin işletilmesi için işlem ortağı Banka tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullandığını bildiğini beyan ve kabul eder.

6.16. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, faaliyet alanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik derhal PTT’ye bildirilecek olup, yeni faaliyet alanının PTT, işlem ortağı Bankalar ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının hizmet standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde PTT tarafından verilen hizmet herhangi bir ihbara gerek olmaksızın derhal sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.

6.17. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ödeme sayfasında yer alan ödeme kartı kuruluşlarına (Visa, Mastercard vb.) ait logoların yer aldığı alana (footer) yer verecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu alanda PTT’nin yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.18. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, uluslararası ödeme kartı kuruluşlarının (Amex, Visa, Mastercard, BKM) PTT’nin tescilini silmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak ve acilen sonlandırılacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

6.19. Mevzuat kapsamında, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcılar’a yapılması gereken bildirimleri yapmaz ise bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle oluşacak ceza ve zarardan PTT’ye karşı sorumlu olduğunu ve PTT’nin bu nedenle uğrayacağı zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.20. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı;

6.20.1.PTT Ödeme Hizmeti Sistemini API dokümanı ile web sayfasına entegrasyon ile kullanıyorsa her işlemde son kullanıcı IP’sini PTT’ye doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendi işlemleri bakımından statik IP kullanmayı taahhüt etmektedir. Yine Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın herhangi bir neden ile statik IP'si değişir ise bu durumu derhal ve yazılı olarak PTT'ye bildirmekle yükümlüdür.

6.20.2. Elektronik ticaret ortamları aracılığıyla, mal ve/veya hizmet satışı amacıyla kart kabul işlemleri yapmasını teminen DGPAYS tarafından sağlanacak yazılım ve program giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Sistemin sağlıklı ve güvenli işleyebilmesini teminen, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın sahip olduğu altyapı, DGPAYS tarafından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanacak yazılımın gereği olan “3D Secure” altyapısını desteklemelidir. İşlemlerin “3D Secure” gerçekleştirilmemesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, müşterilerinin itirazları sonucu oluşacak harcama bedelinin hesabından alınarak kart sahibine iade edilmesi riskini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, elektronik ticaret ortamları aracılığıyla mal ve/veya hizmet satışı yaptığı internet sayfasında, Kartlı Ödeme Sistemleri Veri Güvenliği Standartları (PCI DSS) uyumluluklarının geçerliliğini sağlamak için işlem hacimleri ve kart kabul sisteminin konfigürasyonuna göre, en az üç ayda bir olmak koşuluyla PCI Security Standards Council (PCI SSC) tarafından belirlenen zafiyet testini yaptırarak sonuçlarını PTT’ye iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.21. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu derhal ve yazılı olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan PTT’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.22. Ödeme Hizmeti Kullanıcı’sının satışını yaptığı hizmet veya ürünler BDDK’nın taksit sınırı getirdiği hizmet veya ürünlerden ise Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu durumu PTT’ye beyan etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ve bu sebeple taksit kriterleri belirlenmiş bir üründe PTT, Bankalar’ın sağladığı taksit imkânını sağlamış duruma düşer ise bu durumda PTT’nin uğrayabileceği tüm ceza ve tazminatları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı PTT’nin ilk talebi ile nakden ve defaten ödemekle yükümlü olacaktır. BDDK’nın www.bddk.org.tr sitesinde “Mevzuat, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler” yayımlanmakta olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı belirtilen kuralları güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

6.23. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin ödeme işlemlerinde Ödeme Hizmeti Bedeli ve sözleşmede düzenlenen diğer ücretlere ilave olarak ödeme hizmetinin teknik, operasyonel veya diğer sabit/değişken maliyetlerinin karşılanması için aylık veya yıllık olarak belirleyeceği bir ücreti kendisinden ayrıca tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Bankalar’ın ve/veya diğer ödeme sistemlerinin düzenleyici kurum ve kuruluşları tarafından PTT’ye yansıtılan sabit/değişken ücret, aidat, depozito vb. çeşitli nedenler ile fiyatlamalarda yapılan her türlü artışların yine kendisinden tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.24. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak PTT’ye tahakkuk ettirilecek cezalardan ve\veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan PTT’ye karşı doğrudan sorumlu olup, PTT’nin ilk talebi ile nakden ve defaten zararlarını karşılayacaktır.

6.25. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; mesleki tanzim kararı ve ilgili tüm mevzuat kapsamında Fiktif İşlem tanımı kapsamına giren hiçbir İşlem’i gerçekleştirmediğini ve/veya gerçekleştirmeyeceğini, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na tahsis edilmiş bulunan ve/veya fiili kullanımı üçüncü kişilere bırakılmış olan POS’ları Sözleşmeye ve usulüne uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; Fiktif İşlem yapılmasına izin verilmeyeceğini ve hukuka uygun olmayan kullanımların tamamından PTT’ye karşı bizzat sorumlu olduğunu ve olacağını bilmekle beraber ilgili tüm mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olmayan kullanımlar nedeniyle Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait her türlü bilgi ve belgeyi PTT’nin yasal otoriteler ile paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.26. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı'nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı'dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu kabul etmektedir. İşbu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

6.27. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi ve/veya kendisi adına herhangi bir nam altında PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden hizmet veren iş ortaklarının fiilleri nedeniyle PTT’nin uğradığı her türlü zararı nakden tazmin etmek ve nakden ilk yazılı talep üzerine ödemekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı PTT’ye Banka ve resmi kurumlar tarafından yüklenen bu hizmet ile ilgili tüm yükümlülükleri PTT’nin ilk talebiyle yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle PTT’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Özellikle Bankaler ile yükümlülüklerin tespiti bakımından PTT’nin yapmış olduğu sözleşme ve ek protokoller Taraflar’ı bağlar.

6.28. PTT, Son Kullanıcılar’dan gelen ve işbu Sözleşme’nin 10. maddesine göre Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aktırılacak bedellerin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait yurt dışında bulunan bir banka hesabına aktarılmasına ilişkin talepleri kabul etmek zorunda değildir. PTT tarafından bu talebin kabul edilmesi halinde tüm sorumluluk Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait olup PTT’nin oluşacak zararlara ilişkin rücu hakkı bulunmaktadır.

6.29. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan işlemlere ilişkin yasal olarak ve PTT tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, Son Kullanıcı’dan alması ve Son Kullanıcı’ya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmeyi, saklamayı ve PTT’nin ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip PTT’ye ibraz etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.

6.30. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi’ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.

6.31. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde sunmakla yükümlüdür:

 • Ürün iade/İptal Politikası,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi,
 • SSL Sertifikası,
 • İletişim Bilgileri (Türkiye’de yerleşik açık adres, sabit telefon vs.)
 • Teslimat şartları,
 • Gizlilik Güvenlik Politikası,
 • Ürün/Hizmet için Sepet Oluşturabilme

6.32. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

6.33. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak PTT aleyhine herhangi bir yazılı veya sosyal medyada açıklamalarda bulunmayacağını ve PTT’nin ticari itibarına zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleştirmeyeceğini, işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca basiretli bir tacir gibi davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu maddeye aykırı davranması halinde haksız intiba yaratılan her bir müşteri başına PTT’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararları ilk talep halinde nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. PTT’nin fazlaya dair hakları saklıdır.

6.34. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın ödeme sayfasına yönelik olarak 3. kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek ihlallere veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak PTT’nin herhangi bir sorumluluğu ve önleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.35. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT ile gerçekleştirdiği tüm tahsilat işlemlerinde, işlemlerden önce ya da sonra kesinlikle ve hiçbir şekilde işlem yapılan Hassas Ödeme Verisi’ni kendi sistemlerine kaydetmeyeceğini ve bu hükmün ihlali halinde karşılaşabileceği yasal yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.36. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sanal POSlar’ın aktif olduğu Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait web sayfalarını PTT’nin yazılı onayı olmadan değiştiremez.

6.37. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Sözleşme kapsamında yapılacak tüm İşlemler’den önce, İşlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder. Buna göre Ödeme Hizmeti Kullanıcısı;

a) Kartın görünümünü, Kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir Kart olduğunu ve Kart üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmamış olduğunu,

b) Kart’ın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,

c) Kart’ın arka yüzündeki imza bandının Kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve Kart hamilinin PTT işlem özeti üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,

d) Kart’ın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki Kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan Kart numarasıyla aynı olduğunu,

e) Şüpheli durum halinde bunu derhal PTT’ye telefon aracılığı ile bildirmek ve işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,

f) Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini kontrol etmekle yükümlü olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.38. İptal – İade İşlemleri

Kart hamili ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT arasında mutabakata varılarak bir iptal ya da iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;

a) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Sanal POSlar’ı üzerinden yapılmış İşlemler’in iptal ve iade taleplerini PTT Ödeme Hizmeti Sistemi üzerinden PTT’ye iletecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, iptal ve iade yetkisi verilmesi PTT’nin inisiyatifindedir.

b) İptal ya da iade talep edilen İşlem’den kaynaklanan alacağın PTT tarafından iptal ya da iade talebinden önce Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ödendiği durumda PTT iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili Kart’a iadenin yapılabilmesi için Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın kendisine nakden yapılan ödemeye ilişkin tutarı PTT’ye nakden geri ödemesi gerekmektedir.

c) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, talep edilmesi halinde iade konusu olan İşlem’e ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesiyle birlikte iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde PTT’ye ve/veya Banka’ya ibraz etmek zorundadır.

d) İptal talebinin hatalı veya belirtilen format dışında yapılması ya da PTT’ye ulaşmaması durumunda iptalin yapılmamasından PTT sorumlu tutulamaz.

6.39. İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylama yöntemiyle akdedilmesi halinde işbu Sözleşme’yi akdeden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı adına akdeden kişi ve Sözleşme’nin akdedildiği telefon hattının sahibi ve Sözleşme’nin akdedildiği IP adresine bağlı hattın abonesi ve sahibi olan kişi veya kişiler aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir:

 • İşbu Sözleşme’yi tek başına akdetmeye yetkili olduğunu, tüzel kişilik söz konusu olduğunda işlemi yapmak için tüzel kişilikten yetki almış olduğunu, bu bakımdan tüzel kişilik adına işlem yaptığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • İşbu Sözleşme’yi akdeden kişi tüzel kişinin edimleri bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca tüzel kişiliğin işbu Sözleşme’deki edimlerinin garantörü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.40. Son Kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Son Kullanıcı tarafından zararının karşılanması nedeniyle PTT aleyhine yasal yollara başvurulması halinde bu başvuru Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ihbar edilecektir. Mahkeme veya hakem heyeti kararının PTT aleyhine sonuçlanması durumunda PTT’nin ödemekle yükümlü olacağı tüm bedeller Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na rücu edilecektir.

6.41. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen bilgiler PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi kullanıcı panelinden veya mobil uygulamasından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dolduracaklardır. Bu kapsamda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ek olarak işbu Sözleşme eklerinde belirtilen belgeleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi’ndeki kullanıcı panelinde belirtilen şekilde yükleyecektir.

6.42. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’ye beyan ettiği cep telefonu numarasına ilişkin hattını devretmesi, değiştirmesi, SİM kartını değiştirmesi vb. durumlarında değişikliği PTT’ye, PTT’nin gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. PTT gerektiğinde değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi talep edebilir.

6.43. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT ile iletişim yöntemi e-mail ile olacaktır.

7. KART SAKLAMA HİZMETİ ALTYAPISI

7.1. PTT, işbu Sözleşme ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Karta Saklama Hizmeti altyapısı da sunabilecektir. Bu altyapı ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda Son Kullanıcılar’a ait Kart bilgilerini yine Son Kullanıcılar’ın onayı ile PTT bünyesinde saklayarak kendi faaliyetleri için kullanabilecektir.

7.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanacak bu altyapı ile Son Kullanıcılar’a ait Kart verilerini hiçbir şekilde kendi nezdinde tutmayacağını, bu verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcılar’ın onayı olmaksızın bu hizmeti kullanamayacağını bilmekle beraber Son Kullanıcılar’ın onay vermesi durumunda yalnızca onay verilen İşlem ile sınırlı olmak üzere PTT’nin bünyesinde sakladığı Kart bilgilerini sadece onay verilen İşlem’in gerçekleştirilebilmesi için paylaşacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu madde kapsamında PTT ile paylaşacağı tüm bilgilerin Son Kullanıcı onayı alınmış olduğunu taahhüt etmekte olup, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu beyan eder.

7.4. Kart Saklama Hizmeti, PTT ile Son Kullanıcı arasında akdedilecek sözleşme neticesinde sağlanacak olup, Son Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi sona erdirmesi durumunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından Kart Saklama Hizmeti altyapısı da kullanılamayacaktır. Bu kapsamda PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na herhangi bir taahhüt vermemektedir.

7.5. PTT, Kart Saklama Hizmeti kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na karşı yalnızca teknik altyapının sağlanması ile sorumlu olup saklanmakta olan ödeme kartı ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kart saklama hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen işlemler PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı arasındaki işlemlere uygulanan kurallara tabi olacaktır ve sorumluluk bu kurallara göre düzenlenecektir.

7.6. Teknik altyapının güncelleme, bakım ve geliştirme hizmetleri PTT tarafından sağlanacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanan bu hizmeti gerekli gördüğü hallerde askıya alma veya durdurma hakkına haizdir.

8. PTT MOBİL UYGULAMASI

8.1. PTT’ye ait PTT Mobil Uygulaması’nın, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait Mobil Cihazlar’a yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, PTT tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak PTT Mobil Uygulaması Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kullanılacaktır.

8.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın gerçekleştirdiği İşlemler’iN geçmişini görüntüleme ve bu kapsamda ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme numarasını ve teslimat adresini görüntüleme, PTT’nun ilgili kargo firması ile işbirliği olması halinde kargo bilgisi takibi ve PTT tarafından ileride eklenebilecek diğer işlemleri gerçekleştirebilecektir. PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın bu işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştireceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

8.3. PTT, PTT Mobil Uygulaması kapsamında Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetleri gerekli gördüğü takdirde revize etme ve sona erdirme hakkına sahiptir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PTT VE ÖDEME HİZMETİKULLANICILARI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. PTT’nin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, internet üzerinden yaptığı satışların bedellerini tahsil etmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunduğu durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı öncelikle; 09.01.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik madde 6’da düzenlenen “Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti” uyarınca “ilgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, T.C. kimlik numarası alınır.” ve madde 7’de düzenlenen “Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti” uyarınca “ ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler.” hükümlerle ilgili bilgilerin paylaşılması öngörüldüğünden ve yine PTT tarafından talep edilecek diğer bilgilerin kişisel veri sayılması söz konusu olması halinde Ödeme Hizmeti Kullanıcıları PTT tarafından bu verilerin kullanılmasına, Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl boyunca, Sözleşme konusu işin yapılması gereğince ve mevzuat uyarınca gerekli hallerde Banka, BDDK, MASAK, İdari Kurumlar, Savcılık ve diğer tüm yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılmasına onay verdiklerini ve konuya ilişkin PTT tarafından gerekli aydınlatmaların yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı söz konusu bilgiler ile PTT sistemi üzerinde yer alan diğer bütün bilgilerin PTT tarafından analiz amaçlı kullanılabileceğini, anonim olan analiz sonuçlarının tüm 3. kişilerle paylaşılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı Son Kullanıcı ile ilgili yapılan işlemler kapsamında tüketici/abonelerin kendileri ile ilgili kişisel verilerin Banka Denetim ve Düzenleme Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu ile veyahut Son Kullanıcı tarafından talep edilen işlemin yapılabilmesi için gerekli olduğu takdirde diğer 3. kişilerle, kurum ya da kuruluşlarla veya makamlarla paylaşılabileceğine dair aydınlatma metnini Son Kullanıcı’nın bilgisine sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hüküm kapsamında gerekli aydınlatmaların Son Kullanıcı’ya yapılmaması durumunda doğrudan ve dolaylı olarak PTT adına doğacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında Son Kullanıcı’ya sahip olduğu hakları bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendi yönetimsel kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği kontrol sonrasında bu aydınlatma metnini hazırlayacağını ve Son Kullanıcı ‘ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin yazılım altyapısını kendi mevcut sistemine entegre etmek suretiyle oluşan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen düzenlemelere uygun olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, verilerin kaydedilmesinden, depolanmasından, muhafaza edilmesinden, kısaca bu yasa hükümleri gereğince verinin elde edilmesinden ve korunmasından sorumlu olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı elde edilen verilerin yasaya aykırı olarak 3. şahıslara açıklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda Veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve PTT arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmayacak, işletmeyecek ve kaydetmeyecektir. Bu hususa aykırı davranılması sebebi ile yaşanacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcıları sorumludur.

9.3. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuatı bildiklerini; işbu Sözleşme’nin ifası süresince birbirlerinden edindikleri veya karşı taraf adına elde ettikleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal mevzuata (‘kişisel veriler mevzuatı’) ve ayrıca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerine ve KVKK’nın 4. maddesinde sıralanan genel ilkelere uygun olarak hareket edeceklerini kabul ve beyan eder.

9.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı veri sorumlusu sıfatıyla, işbu Sözleşme kapsamında, PTT’ye aktardığı/aktaracağı kişisel verileri, hukuka uygun olarak elde ettiğini, işlediğini ve aktardığını; kişisel veri sahiplerine karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.

9.5. PTT, sözleşme kapsamında veri sorumlusu olacak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmetler açısından veri sorumlusu olarak hareket edecek olup kişisel verileri başta KVKK olmak üzere yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işleyecektir.

9.6. Taraflar, işlediği kişisel verileri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, çalışanlarının ve sair sıfatlar ile kontrolü altında hizmet verenlerin de görevleri sırasında işbu sözleşme ile tesis edilen yükümlülüklere uygun davranmalarını sağlayacaktır.

9.7. PTT, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin gerekli kıldığı süreler boyunca kişisel verileri muhafaza edecek, bu sürelerin sona ermesi halinde, işlemekte olduğu kişisel verileri imha edecektir.

9.8. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında işlediği kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede karşı tarafa bildirecektir.

9.9. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sunduğu hizmet kapsamında işlediği kişisel verileri, hukuki yükümlülüklerinden kaynaklanan durumlar haricinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

10. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER

10.1. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan ödemenin PTT Ödeme Hizmeti Sistemi kullanılarak yapılması halinde, PTT’nin gerçekleşen her bir İşlem başına, tüm vergiler dahil, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın web sayfasında başvuru sırasında onayladığı komisyona hak kazandığını veya Banka’nın söz konusu İşlem’e taksit imkanı sağlaması ve İşlem’in bu suretle taksitli işlem olması halinde ise PTT tarafından belirlenecek oranların geçerli olacağını, tek çekim komisyon oranı ve taksit komisyon oranlarının çalışma süresi boyunca PTT tarafından değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından sağlanan her türlü teknik, donanımsal, alt yapı vb. hizmetlerinden dolayı belirli periyotlarla hizmet alımı mevcut ise Mobil Cihaz için Sanal Pos kullanım hizmeti ücretini PTT’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İade ve Chargeback durumlarında da PTT’nin Ödeme Hizmeti Bedeli (tüm vergiler dahil) Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından ödenecektir. İşbu madde uyarınca PTT’nin hak kazandığı ücretler Son Kullanıcı’dan gelen ödemeden düşülecek ve geri kalan kısım Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile çalışma modeline göre ertesi gün çalışma modelinde 1 iş günü içinde, blokeli çalışılması durumunda PTT’nin belirlediği bloke süresinin sonunda veya 540 günden fazla olmaması kaydıyla risk politikaları uyarınca belirlenecek vadenin sonunda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın hesabına transfer edecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı banka hesap bilgilerini değiştirirse söz konusu değişikliği yazılı olarak PTT’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik verilmesi durumunda oluşabilecek zararlardan PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yurt dışında bulunan bir banka hesabına transfer yapılmasını isterse bu talebini yazılı talimat olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin içeriği PTT’nin kabulüne bağlı olup talebin işleme alınabilmesi için yazılı talimatın PTT tarafından onaylanması gerekmektedir. Her ayın sonunda PTT’nin aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen fatura/dekont Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na gönderilecektir. Belirlenen Komisyon Oranı, piyasa koşulları çerçevesinde işbu maddede belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir.

10.2. PTT, banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda Komisyon Oranları’nı Sözleşme’nin 21.6 numaralı maddesine uygun olarak tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

10.3. PTT, Kart saklama hizmetine ilişkin teknik alt yapının sunulması için PTT prosedürleri ve ticari kararları uyarınca gerekli görülmesi halinde aylık/yıllık ____-TL (tüm vergiler dâhil) hizmet bedeli alacaktır. Bu bedel her yıl revize edilecektir. Sözleşme bedelinin yenilenmesi tarihinde PTT’nin internet sitesinde ilan edilen hizmet bedelinin uygulanacağı konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. PTT kart saklama altyapısına ilişkin ücretlendirme politikasını Sözleşme’nin 21.6 numaralı maddesine uygun olarak değiştirebilir ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısına yansıtabilir.

11. ÖDEME İŞLEMİNİN AZAMİ TAMAMLANMA SÜRESİ

Mücbir sebepler ve teknik arızalar dışında ödeme işleminin azami tamamlanma süresi doksan (90) saniye’dir.

12. ÖDEME HİZMETİYLE İLGİLİ UYGULANACAK DÖVİZ KURU

Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Taraflarca kararlaştırılması hâlinde uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

13. BİLGİ VE BİLDİRİMLERİN İLETİLMESİNDE KULLANILMASI KARARLAŞTIRILAN İLETİŞİM ARAÇLARI

PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na uygulanan standart prosedürlerle ilgili bir değişiklik olması durumunda, işleyişe ilişkin Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nı bilgilendirmek istediğinde veya güncel konulara ilişkin bilgi aktarmak istendiğinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği cep telefonuna sms gönderilmesi veya elektronik posta adresleri aracılığıyla bilgilendirme yapar.

14. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI’NIN ÖDEME ARACI’NI GÜVENLİ OLARAK MUHAFAZA ETMESİ İÇİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin bilgisi ve onayı olmaksızın internet sitesine entegre edilen PTT yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bilişim sistemlerine herhangi bir müdahale olması veya olduğundan şüphelenmesi durumunda bu durumu derhal PTT’ye e-posta ile bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine PTT tarafından verilen Ödeme Aracı ve Hassas Ödeme Verisi’nin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve Ödeme Aracı’nı Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı durumu derhal PTT’ye bildirir. Bu durumda PTT, Yönetmelik’in 44/2 numaralı maddesi uyarınca Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir.

15. PTT’NİN İŞLEMLER’İ GERÇEKLEŞTİRMESİ HUSUSUNDAKİ SAİR YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu Sözleşme kapsamında yapılan Sanal Pos İşlemleri, işlemin türüne göre Yönetmeliğin 52. maddesinin ilgili fıkralarına tabi olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve PTT, PTT’nin Yönetmeliğin 52. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sürelerden farklı süreleri kararlaştırma hakkına sahip olduğu konusunda mutabıktır.

16. ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI TARAFINDAN VEYA ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN İŞLEMLER’DE GERİ ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yetkilendirilmiş veya Ödeme Hizmeti Kullanıcısı aracılığı ile başlatılan İşlemler’de yetkilendirme sırasında İşlem’e ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen İşlem tutarının, harcama geçmişi, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve Gönderen arasında yapılan sözleşmenin şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Gönderen gerçekleşen İşlem tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. PTT, Gönderen’den talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, İşlem'in gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. PTT, Gönderen’in geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir.

17. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

"PTT”, ve PTT hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar PTT'nin ve lisanslı firmalarının mülkiyetindedir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT'nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez ya da herhangi bir yazılı veya elektronik mecrada kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar PTT'nin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. PTT web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, PTT hizmetleri, PTT hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik PTT'nin özel mülkiyetindedir. İşbu maddeye aykırı davranılması halinde PTT’nin uğrayacağı tüm zararlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’ndan tahsil edilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ilk talep halinde nakden bu tutarları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

18. SORUMLULUK VE CEZAİ ŞART

18.1. Tarafların, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle PTT’nin doğrudan ve dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan da sorumludur.

18.2. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin PTT tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde PTT’ye ödemekle yükümlüdür.

19. GİZLİ BİLGİ

Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya ilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (“Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu Sözleşme bilgilerinin amacı dışında veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde PTT’nin uğradığı/uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, Kart bilgileri başta olmak üzere, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınması, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve kuruluş arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmaması, işlememesi veya kaydetmemesi gerekmektedir. Güvenlik Olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle PTT’ye bildirir. Terminaller ve hizmet noktalarında işleme tabi tutulan Hassas Ödeme Verileri’ne yetkisiz fiziki veya elektronik erişim engellenmelidir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bunu sağlamalıdırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarına ilişkin hırsızlık, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi tehditlere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda hizmet noktaları üzerine yabancı aparatlar veya başka cihazların (kart kopyalama cihazları, sahte klavye, kamera gibi) yerleştirilmesini önleyici ve bunları tespit edici kontrolleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tesis eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarının bulunduğu yerlere güvenlik kamerası koyar. Güvenlik kamerası kayıtları kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yetecek görüntü kalitesinde olmalıdır ve bu kayıtlar en az iki ay süreyle saklanmalıdır. Kamera teçhizatının sağlıklı çalışıp çalışmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Görüntüleme alanı bakımından hizmet noktasını da kapsayan ve bu fıkradaki koşulları karşılayan bir güvenlik kamerası altyapısının varlığı durumunda ayrıca bir güvenlik kamerası kurulmasına gerek yoktur. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarının faaliyet bölgesinde bulunan hizmet noktaları için güvenlik kamerası kurulma şartı, ilgili kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarından izin alınması koşuluyla yerine getirilir. Hizmet noktalarına ve terminallere kullandıkları yazılım ve donanım üstüne, güvenlik açıklıklarını gidermek amacıyla gerekli güncellemeler ve yamalar yüklenmesinden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmet noktalarında gerçekleştirilen işlemler için, işlem tipi, sayısı ve limiti gibi hususlar dikkate alarak şüpheli işlem gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı kontrol ve takip mekanizması tesis ederek gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlar.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alırlar. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Hassas Ödeme Verileri’ni, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara veremez. Hassas Ödeme Verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri, kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilirler. Bu izinler kullanıcı izni sözleşmesi ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir.

20. SÜRE VE FESİH

20.1. İş bu Sözleşme imza tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, bu Sözleşme’de belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

20.2. PTT 2 (iki) ay, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

20.3. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe ve ihtara rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödenmeksizin feshedebilir.

20.4. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin etmek amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PTT tarafından derhal herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca oluşan/oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır ve derhal tazmin yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve beyan eder.

20.5. PTT’nin Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme PTT’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın PTT tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

21. DİĞER HÜKÜMLER

21.1. Mücbir Sebep: Taraflar’ın her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, pandemi, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için “Mücbir Sebep” sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar işbu Sözleşme koşullarının yerine getirilememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Taraflar Mücbir Sebep’in zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme’yi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler veya karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebileceklerdir. Sözleşme’nin işbu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

21.2. Tebligat: Taraflar, Sözleşme’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa en geç 3 iş günü içinde bildirilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işyerinin kapanması, satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi gibi bilgi değişikliklerini derhal PTT’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bildirimin zamanında veya hiç yapılmaması nedeni ile doğacak zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur.

21.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü: İş bu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

21.4. Uygulanacak Hukuk Kuralları: İş bu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve Ankara Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

21.5. Kanundan Doğan Vergi ve Kesintiler: Sözleşmenin imzalanması sebebiyle tahakkuk edecek ve Sözleşmeye ileride yapılacak ek sözleşmelerden dolayı doğacak her türlü vergilerin (damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler) tamamı Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yasal süre içerisinde münferiden ödenecektir ve ödeme evrakı PTT’ye ibraz edilecektir.

21.6. Sözleşme Değişiklikleri: Sözleşme kapsamında PTT tarafından yapılmak istenen değişiklikler, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 30 (otuz) gün öncesinde bildirecektir. Yapılan bildirimde, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nin fesih hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Bu durumda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan değişikliği belirtilen şekilde reddetmediği durumda söz konusu değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirecektir. Değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü ve mümkün olduğu takdirde bizzat PTT tarafından önerilerek Taraflarca mutabık kalınması sonrasında da yapabilir.

22. İMZA ve BAĞLAYICILIK

İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile _______ tarihinde yürürlüğe girmiştir.

HİZMET VEREN KURULUŞA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

Adres : Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 06101- Ulus/ANKARA

Mersis no:360706

E-Posta : info@ptt.gov.tr

Telefon : +90 312 509 50 00

Faks : +90 312 309 51 44 - 45

Web Sitesi : https://www.ptt.gov.tr

ÜYE İŞYERİ BİLGİLERİ

Unvanı :

Yetkilisi :

TC Kimlik No :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Adres :

E-Posta :

Telefon :

Faks :

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, işbu Sözleşme’yi imzalamadan önce Yönetmeliğin 34. maddesi uyarınca bilgilendirilmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

EK -1 KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”)Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “ DGPAYS” olarak anılacaktır) ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.(DGPAYS: Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu herhangi bir tüzel kişiyide kapsayacak biçimde düzenlenmiştir.)

SAĞLANACAK HİZMETLER VE KOŞULLAR

1. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın, E-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda ve/veya fiziksel ortamlarda satış faaliyetinde bulunarak Sanal POS/Android POS/Web Portal ile sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmesi için PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ne entegrasyonu kapsamında sair satış ve pazarlama çalışmalarının işleyişi belirlenecektir. Bu amaçla DGPAYS, aşağıda detaylandırılmış olan hizmetleri (“Hizmetler”) Kullanıcı’ya sunabilecektir.

2. Kullanıcı’ya sunulacak olan hizmetler; Müşteri ilişkileri yönetimi (“CRM”), iletişim ve duyurum hizmeti; Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi hizmeti; ve benzeri pazarlama ve operasyon hizmetleri; cağrı merkezi hizmeti, fraud ve chargeback operasyonları hizmetidir.

3. Kullanıcı, Kullanıcı Paneli’nden kendisine özel reklam, satış, pazarlama, self servis CRM, ve sair kampanya, duyurum, iletişim hizmeti alabilir. Kullanıcı, bu hizmetleri kendi müşterileri için talep ederse ek ücrete tabi olmak üzere, hizmet bedeli detayları DGPAYS tarafından Kullanıcı ile paylaşılacaktır.

4. DGPAYS, işbu Sözleşme veya Sözleşme kapsamında kurulan ticari ilişki ile ilgili olarak, Kullanıcı’yı referans gösterme hakkına sahiptir.

5. İşbu Sözleşme, DGPAYS ile Kullanıcı arasında temsilcilik veya ortaklık ilişkisi kurmamakta; Kullanıcı yahut PTT’nin yükümlülüklerinin DGPAYS’e devredildiği veya DGPAYS tarafından üstlenildiği anlamına gelmemekte ve ilgili sözleşme tarafları arasındaki ilişkiye dayanarak DGPAYS’ten talepte bulunma hakkı tanımamaktadır.

6. Hiçbir durumda, Kullanıcı’nın PTT ile arasındaki Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri konusunda DGPAYS’e sorumluluk atfedilemeyecektir.

7. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye, DGPAYS’in düzenleme ve talimatlarına veya ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle DGPAYS’in bir zarara uğraması ve/veya bu nedenle doğan bir zararı tazminle mükellef olması veya herhangi bir yasal, idari veya cezâî müeyyideye tabi tutulması halinde, ilgili tutarlar fer’îleri ile birlikte Kullanıcı tarafından DGPAYS’e derhal ödenecektir.

8. Kullanıcı, işbu Sözleşme Madde 3’de belirlenen satış ve pazarlama faaliyetlerinin DGPAYS tarafından kendisine mobil uygulama, web sitesi, sair elektronik kanallar üzerinden veya sadakat uygulamaları aracılığıyla kampanya ve faydalar sunulması şeklinde gerçekleşeceğini kabul eder.

9. Kullanıcı işbu hizmetlerin temini bakımından kendisine ve müşterilerine (Son Kullanıcı) ait verilerin DGPAYS veri ambarında tutulabileceğini kabul eder ve buna yönelik tüm izinlerin alınmış olduğunu taahhüt eder. Bu taahhüde aykırılık nedeniyle DGPAYS’in bir zarara uğraması ve/veya bu nedenle doğan bir zararı tazminle mükellef olması veya herhangi bir yasal, idari veya cezâî müeyyideye tabi tutulması halinde, ilgili tutarlar fer’îleri ile birlikte Kullanıcı tarafından DGPAYS’e ilk talep halinde nakden ve defaten ödenecektir. DGPAYS tarafından Son Kullanıcı’ya yönelik olarak gerçekleştirilecek satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında Kullanıcı, gerekli tüm izinlerin teminini sağlamakla yükümlüdür.

10. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni’ne onay vermesi halinde; paylaştığı kişisel verilerin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına; aynı amaçlara yönelik olarak; DGPAYS ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni’nde tarif edilen tüzel kişiler ile, işbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle bağlantılı olmak şartıyla izin vermiş bulunacaktır.

11. DGPAYS, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

12. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında DGPAYS’in vereceği Hizmetler kapsamında yapılan çalışmalar, yazılımlar, emir ve sistem dizgeleri, kaynak ve nesne kodları da dahil olmak üzere tüm unsurlar bakımından bilgileri kısmen veya tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendisi ve yetkili personeli dışında kişilerce kullanımına (bedelli veya bedelsiz) imkân veremez, tersine mühendislik vb. işlemlere tabi tutamaz ve tüm bu Hizmetlerin Fikri Mülkiyet haklarının DGPAYS’e ait olduğunu kabul eder.

13. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl yürürlükte kalır. Taraflardan herhangi biri, en az 1 (bir) ay öncesinden diğer Tarafa tek taraflı yazılı ihbarda bulunularak 1 (bir) yılın sonunda işbu Sözleşme’yi feshetmediği sürece, Sözleşme, 1 (Bir) yıl için aynı şartlarla yenilenir. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme’yi aşağıda sayılan hallerde tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

a. DGPAYS tarafından yapılacak yazılı ihtar ile derhal fesih,

b. Diğer Tarafın işbu Sözleşme'nin hükümlerinden bir veya birkaçını esaslı bir şekilde ihlal etmesi, bu konuda diğer taraf tarafından yapılacak yazılı ihtar sonrasında 30 (Otuz) günden az olmamak kaydı ile verilecek makul sürede ihlale son verilmemesi halinde veya

c. Kullanıcı tarafından herhangi bir sebebe dayanmaksızın, 3 (üç) ay öncesinde yapılacak yazılı ihtar ile.

Sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Toplam 13 (onüç) maddeden mütevellit işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile _______ tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12/02/2021 Tarihinde güncellenen versiyondur.